ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina PszczewDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew

Szczegóły informacji

Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Pszczew

Finansowanie: 2018

Nr UZP: 587581-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Termin składania ofert / wniosków: 2018-07-27 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-07-27 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-07-11 przez Krystian Grabowski

Treść:

 
Pszczew, dnia 20 sierpnia 2018 roku
Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew”
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuję, iż jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew” wybrano ofertę firmy Zakład Stolarski Waldemar Nowak Zębowo ul. Lipowa 22 64-310 Lwówekcena brutto oferty (łącznie z podatkiem VAT): 152 490,23 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 23/100), okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Liczba punktów w kryterium cena: 60,00, liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40, łączna liczba punktów: 100,00
Uzasadnienie wyboru:
Oferta firmy Zakład Stolarski Waldemar Nowak Zębowo ul. Lipowa 22 64-310 Lwówek, spełnia wszystkie wymagania niniejszego postępowania przetargowego , jest zgodna z ustawą Pzp oraz jest ofertą najkorzystniejszą, cena brutto oferty (łącznie z podatkiem VAT): 152 490,23 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 23/100), okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Liczba punktów w kryterium cena: 60,00, liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40, łączna liczba punktów: 100,00
Oferty złożyli:
1/ Oferta nr 1: Zakład Stolarski Waldemar Nowak Zębowo ul. Lipowa 22 64-310 Lwówek, cena brutto oferty (łącznie z podatkiem VAT): 152 490,23 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 23/100), okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Liczba punktów w kryterium cena: 60,00, liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40, łączna liczba punktów: 100,00
2/ Oferta nr 2: ZPHU MAT – BUD Zakład Ogólnobudowlany Adam Mickiewicz, 64-214 Chobienice, Grójec Wielki 14, cena brutto oferty (łącznie z podatkiem VAT): 224 646,27 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 27/100), okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Liczba punktów w kryterium cena: 40,73, liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40, łączna liczba punktów: 80,73.
 
Zamawiający nie dopuszczał do dynamicznego systemu zakupów, Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów
 
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Waldemar Górczyński
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Pszczew, dnia 27 lipca 2018 roku
Gmina Pszczew
Ul. Rynek 13
66-330 Pszczew
 
 
Znak sprawy: ZP.271.3.2018
Dot. przetargu nieograniczonego na usługi „Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew”
 
Informacja z sesji  otwarcia ofert
 
Kwota jaką Zamawiający przewiduje zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia: 203 103 zł brutto
 
Nr
oferty
Firma oraz adres wykonawcy , który złożył ofertę w terminie
Cena brutto
w zł
 Okres gwarancji i rękojmi
Termin wykonania zamówienia i płatności faktur
1
Zakład Stolarski Waldemar Nowak
Zębowo ul. Lipowa 22
64-310 Lwówek
152 490,23
60
Zgodnie z SIWZ
2
ZPHU MAT BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz 64-214 Chobienice, Grójec Wielki 14
224 646,27
60
Zgodnie z SIWZ
 
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.pszczew.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Waldemar Górczyński
 
 
 
Pszczew, dnia 24 lipca 2018 roku
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.)zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż zmieniam treść SIWZ w następującym zakresie:
 
1/ Zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy. Obowiązujący formularz w załączeniu.
 
2/ Zmienia się treść punktu XV SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Opis zamówienia otrzymuje brzmienie:
 
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew
2. Kod CPV 45212220-4 roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,
3. Zakres zamówienia obejmuje:
wykonanie  rodzinnego miejsca rekreacyjnego, w skład którego wchodzi plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce pod ognisko, boisko do koszykówki, piłkochwyty, urządzenie zieleni.
Plac zabaw składa się z: zestawu zabawowego – duża forteca, domku edukacyjnego, karuzeli  tarczowej z siedziskami, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej dwuosobowej, bujaka konik,  bujaka  słoń, równoważni, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci.
Siłownia zewnętrzna składa się z wyciągu górnego, biegacza, surfera, ridera, maszyny do
wyciskania, orbitreka, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, stojaka na rowery, 3 szt. koszy na śmieci.
Wiata rekreacyjna drewniana  z drewna  sosnowego, nawierzchnia wiaty z kostki Polbruk na podbudowie betonowej.
Miejsce pod ognisko zabezpieczone krawężnikiem kamiennym na ławie betonowej,  dookoła ogniska 4 ławki z oparciem
Boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki Polbruk na podbudowie betonowej oraz stojak do koszykówki.,
Piłkochwyty o wysokości 6,0 m z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych kwadratowych 80x80x4 malowanych chlorokauczukowo
Zieleń: w skład zieleni wchodzą trawniki dywanowe wykonane metodą siewu, przewiduje się  także drzewa iglaste – świerki, pospolite, krzewy iglaste – cisy pospolite, drzewa  liściaste – lipy drobnolistne oraz krzewy liściaste berberysy
 
Zakres robót do wykonania szczegółowo określa:
  1. Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
  2.  Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ  - przedmiary robót
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
3/ Zmienia się treść § 1 zał. nr 4 wzór umowy. Przedmiotowy § 1 otrzymuje brzmienie:
 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot  umowy tj. wykonanie robót budowlanych pn. „|Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew”, w tym wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, w tym m.in.:
wykonanie  rodzinnego miejsca rekreacyjnego, w skład którego wchodzi plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce pod ognisko, boisko do koszykówki, piłkochwyty, urządzenie zieleni.
Plac zabaw składa się z: zestawu zabawowego – duża forteca, domku edukacyjnego, karuzeli  tarczowej z siedziskami, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej dwuosobowej, bujaka konik,  bujaka  słoń, równoważni, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci.
Siłownia zewnętrzna składa się z wyciągu górnego, biegacza, surfera, ridera, maszyny do
wyciskania, orbitreka, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, stojaka na rowery, 3 szt. koszy na śmieci.
Wiata rekreacyjna drewniana  z drewna  sosnowego, nawierzchnia wiaty z kostki Polbruk na podbudowie betonowej.
Miejsce pod ognisko zabezpieczone krawężnikiem kamiennym na ławie betonowej,  dookoła ogniska 4 ławki z oparciem
Boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki Polbruk na podbudowie betonowej oraz stojak do koszykówki.,
Piłkochwyty o wysokości 6,0 m z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych kwadratowych 80x80x4 malowanych chlorokauczukowo
Zieleń: w skład zieleni wchodzą trawniki dywanowe wykonane metodą siewu, przewiduje się  także drzewa iglaste – świerki, pospolite, krzewy iglaste – cisy pospolite, drzewa  liściaste – lipy drobnolistne oraz krzewy liściaste berberysy
 
Zakres robót do wykonania szczegółowo określa:
  1. Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa
  2.  Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
  3. Załącznik nr 7 do SIWZ  - przedmiary robót
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp zmienia się termin składania ofert z dnia 27-07-2018r godz. 12.00 na dzień 27-07-2018r godz. 13.00, termin składania ofert z dnia 27-07-2018 godz. 12.15 na dzień 27-07-2018 godz. 13.15.
 
Pozostałę zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
 
Jednocześnie informuję, iż w oparciu o art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Waldemar Górczyński
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 500174538-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.
Pszczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587581-N-2018
Data: 11/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pszczew, Krajowy numer identyfikacyjny 21096680000000, ul. Rynek  13, 66330   Pszczew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 492 310, e-mail ug@pszczew.pl, faks 957 492 312.
Adres strony internetowej (url): www.pszczew.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: wykonanie rodzinnego miejsca rekreacyjnego, w skład którego wchodzi plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce pod ognisko, boisko do koszykówki, piłkochwyty, urządzenie zieleni. Plac zabaw składa się z: zestawu zabawowego – duża forteca, domku edukacyjnego, karuzeli tarczowej z siedziskami, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej dwuosobowej, bujaka konik, bujaka słoń, równoważni, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci. Siłownia zewnętrzna składa się z wyciągu górnego, biegacza, surfera, ridera, maszyny do wyciskania, orbitreka, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, stojaka na rowery, 2 szt. koszy na śmieci. Wiata rekreacyjna drewniana z drewna sosnowego, nawierzchnia wiaty z kostki Polbruk na podbudowie betonowej. Miejsce pod ognisko zabezpieczone krawężnikiem kamiennym na ławie betonowej, dookoła ogniska 4 ławki z oparciem Boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki Polbruk na podbudowie betonowej oraz stojak do koszykówki., Piłkochwyty o wysokości 6,0 m z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych kwadratowych 80x80x4 malowanych chlorokauczukowo Zieleń: w skład zieleni wchodzą trawniki dywanowe wykonane metodą siewu, przewiduje się także drzewa iglaste – świerki, pospolite, krzewy iglaste – cisy pospolite, drzewa liściaste – lipy drobnolistne oraz krzewy liściaste berberysy Zakres robót do wykonania szczegółowo określa: 1) Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 2) Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary robót
W ogłoszeniu powinno być: wykonanie rodzinnego miejsca rekreacyjnego, w skład którego wchodzi plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce pod ognisko, boisko do koszykówki, piłkochwyty, urządzenie zieleni. Plac zabaw składa się z: zestawu zabawowego – duża forteca, domku edukacyjnego, karuzeli tarczowej z siedziskami, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej dwuosobowej, bujaka konik, bujaka słoń, równoważni, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci. Siłownia zewnętrzna składa się z wyciągu górnego, biegacza, surfera, ridera, maszyny do wyciskania, orbitreka, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, stojaka na rowery, 3 szt. koszy na śmieci. Wiata rekreacyjna drewniana z drewna sosnowego, nawierzchnia wiaty z kostki Polbruk na podbudowie betonowej. Miejsce pod ognisko zabezpieczone krawężnikiem kamiennym na ławie betonowej, dookoła ogniska 4 ławki z oparciem Boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki Polbruk na podbudowie betonowej oraz stojak do koszykówki., Piłkochwyty o wysokości 6,0 m z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych kwadratowych 80x80x4 malowanych chlorokauczukowo Zieleń: w skład zieleni wchodzą trawniki dywanowe wykonane metodą siewu, przewiduje się także drzewa iglaste – świerki, pospolite, krzewy iglaste – cisy pospolite, drzewa liściaste – lipy drobnolistne oraz krzewy liściaste berberysy Zakres robót do wykonania szczegółowo określa: 1) Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 2) Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary robót

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-27, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-27, godzina: 13:00
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Waldemar Górczyński
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ogłoszenie nr 587581-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.
Gmina Pszczew: Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczew, krajowy numer identyfikacyjny 21096680000000, ul. Rynek  13 , 66330   Pszczew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 492 310, e-mail ug@pszczew.pl, faks 957 492 312.
Adres strony internetowej (URL): www.pszczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pszczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pszczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, pokój nr 9 sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsca rekreacji w Stołuniu, Gmina Pszczew
Numer referencyjny: ZP.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: wykonanie rodzinnego miejsca rekreacyjnego, w skład którego wchodzi plac zabaw, siłownia zewnętrzna, miejsce pod ognisko, boisko do koszykówki, piłkochwyty, urządzenie zieleni. Plac zabaw składa się z: zestawu zabawowego – duża forteca, domku edukacyjnego, karuzeli tarczowej z siedziskami, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej dwuosobowej, bujaka konik, bujaka słoń, równoważni, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci. Siłownia zewnętrzna składa się z wyciągu górnego, biegacza, surfera, ridera, maszyny do wyciskania, orbitreka, regulaminu, 2 szt. ławek z oparciem, stojaka na rowery, 2 szt. koszy na śmieci. Wiata rekreacyjna drewniana z drewna sosnowego, nawierzchnia wiaty z kostki Polbruk na podbudowie betonowej. Miejsce pod ognisko zabezpieczone krawężnikiem kamiennym na ławie betonowej, dookoła ogniska 4 ławki z oparciem Boisko do koszykówki o nawierzchni z kostki Polbruk na podbudowie betonowej oraz stojak do koszykówki., Piłkochwyty o wysokości 6,0 m z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych kwadratowych 80x80x4 malowanych chlorokauczukowo Zieleń: w skład zieleni wchodzą trawniki dywanowe wykonane metodą siewu, przewiduje się także drzewa iglaste – świerki, pospolite, krzewy iglaste – cisy pospolite, drzewa liściaste – lipy drobnolistne oraz krzewy liściaste berberysy Zakres robót do wykonania szczegółowo określa: 1) Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 2) Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiary robót

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł; Przez określenie roboty budowlanej należy rozumieć: budowę placu zabaw lub budowę siłowni zewnętrznej lub budowę boiska do koszykówki lub budowę miejsca rekreacji z placem zabaw i siłownią zewnętrzną lub budowę miejsca rekreacji z placem zabaw lub budowę miejsca rekreacji z siłownią zewnętrzną. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden wykonał jedną robotę budowlaną w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 8 do siwz; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji i rękojmi
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w następujących przypadkach: a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania, b) wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, c) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu, d) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp., e) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, f) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz konieczności przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, g) konieczności wykonania robót wykopaliskowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, h) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, i) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, j) siły wyższej, k) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 2) zmiany materiałów koniecznych do wykonywania robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego lub wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku, 3) zmiany jakości materiałów i innych cech charakterystycznych któregokolwiek elementu robót pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 4) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznymi lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego oraz zmiany obowiązujących przepisów prawa, 6) zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach, 7) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny. 3. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2) - 6) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu różnicowego zaakceptowanego przez Zamawiającego. 4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dot. RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pszczew ul. Rynek 13 66-330 Pszczew § inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Pszczew jest Pani/Pani Marek Minge te. 95 749 23 20 e-mail: usc@pszczew.pl; § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.2.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Waldemar Górczyński
 
 
1/ Tablica UG
2/ www.bip.pszczew.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystian Grabowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Góczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-11 15:22:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krystian Grabowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-11 15:24:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krystian Grabowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-08-20 17:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony