ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Wójta Gminy Pszczew nr Or.120.347.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupionego w ramach projektu pn. „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz stanowiącego własność Gminy Pszczew, na rzecz uczestników projektu, po zakończeniu trwałości projektu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Pszczew nr Or.120.347.2023
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakupionego w ramach projektu pn. „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz stanowiącego własność Gminy Pszczew, na rzecz uczestników projektu, po zakończeniu trwałości projektu.
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 3a, art. 11a ust. 1 pkt 2, art. 30 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 733 z późn. zm.), zarządzam: 
 
§ 1. Przekazać nieodpłatnie, w formie darowizny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zakupiony w ramach projektu pn. „Budowa gminnej infrastruktury teleinformatycznej w gminie Pszczew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oraz stanowiący własność Gminy Pszczew, na rzecz uczestników tego projektu, po zakończeniu trwałości projektu.
§ 2. Przekazanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem nastąpi na podstawie umów darowizn zawartych z poszczególnymi obdarowanymi. Projekt umowy darowizny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wszelkie koszty związane z nabyciem mienia Gminy Pszczew w formie darowizny pokrywają obdarowani.
§ 4. 1. Zamieścić niniejsze zarządzenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Pszczew oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pszczew.
2. Poinformować beneficjentów projektu (biorących w użyczenie) bezpośrednio o treści niniejszego zarządzenia oraz poprzez publikację ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w sposób określony w ust. 1.
§ 5. Określić termin, w którym możliwym jest nabycie przez osoby wskazane w treści §1 sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do dnia 15 stycznia 2024 r., pod rygorem uznania braku woli uczestnika projektu nabycia mienia.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Pszczew.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Wójt Gminy Pszczew
Józef Piotrowski
 
Dokumenty do pobrania w podanym linku https://pszczew.pl/2024/01/02/ogloszenie-dotyczace-komputerow-z-projektu-przeciwdzialanie-wykluczeniu-cyfrowemu-einclusion/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-10 10:05:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-10 10:06:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-10 10:06:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Pszczew informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2022r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Pszczew wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia do wyżej wymienionej ewidencji.
 
W związku z powyższym Wójt Gminy Pszczew zwraca się z prośbą o wypełnienie tego obowiązku i dokonanie zgłoszenia do dnia 15.11.2023r.  Druki zgłoszenia są dostępne w Urzędzie Gminy Pszczew, w pokoju nr 15, na stronie internetowej Gminy Pszczew oraz na stronie BIP.  
 
Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew, przyjętym uchwałą z dnia 15 czerwca 2023 r. nr LXI.505.2023.
 
Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.
  
Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) podlega karze grzywny. 
 
Informujemy mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o kontrolach, które będą prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Pszczewie.
 
Wójt Gminy Pszczew informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-02 10:20:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-05 10:45:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-05 10:45:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniające następujące kryteria:
 
1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością
w różnych sferach życia, w tym:
a) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
b) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
c) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
d) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie, ul. Zamkowa 20, 66-330 Pszczew do dnia 08 września 2023 r. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami OPS
w Pszczewie pod numerem tel. (95) 7492 328.
 
Zapraszamy również osoby chetne do świadczenia usługi "Asysteta osobistego osoby z niepełnosprawnością" zgodnie z założeniami programu mogą to być osoby spełniające nastepujące kryteria:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
 
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023r.poz. 647 ze zm.). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.
 
WAŻNE
 
Aktualnie przeprowadzamy diagnozę potrzeb, złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być uczestnikami Programu.
 
Więcej informacji na stronie internetowej:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-31 14:40:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-31 14:41:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-31 14:41:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Informacja

Informacja o przeprowadzaniu
przez osoby posiadające
kwalifikacje kominiarskie
okresowej kontroli źródeł ogrzewania
 
W związku ze zmianami, które do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm.) wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) Wójt Gminy Pszczew informuje, o obowiązku przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie, okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.).
Ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego, także budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spoczywa na właścicielach i zarządcach takich obiektów. Zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994 roku - Prawo budowalne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) w każdym przypadku kontrola dotyczy stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.
Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, z późn. zm.). Obowiązkowe kontrole przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Kontrola obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-24 08:54:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-24 08:55:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-24 08:55:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »