ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.

Szczegóły informacji

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Pszczew

Finansowanie: 2019

Nr UZP: 547888-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Termin składania ofert / wniosków: 2019-05-30 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-05-30 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-05-15 przez Krystian Grabowski

Treść:

Pszczew, dnia 21 maja 2019 roku
 
Oferenci w przetargu nieograniczonym pn.
“Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.”
 
ZP.271.2.2019
Przetarg nieograniczony na usługi pn. “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.”
 
            Niniejszym,  zgodnie z art. 38  ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm) modyfikuję treść SIWZ w załączeniu przedstawiając szczegółowy wykaz nieruchomości w Gminie Pszczew, z których odbierane są odpady komunalne. 
 
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W związku wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 29.05.2019r. godz. 12.00 na dzień 30.05.2019r. godz. 12.00 oraz otwarcia ofert z dnia 29.05.2019r. godz. 12.15 na dzień 30.05.2019r. godz. 12.15. Zmianie ulega również termin wpłaty wadium z dnia 29.05.2019r. do godz. 12.00 na dzień 30.05.2019r. do godz. 12.00 (przy czym liczy się data wpływu środków do Zamawiającego) oraz opis koperty z dnia 29.05.2019r. do godz. 12.15 na dzień 30.05.2019r. do godz. 12.15
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
 
Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
 
 
 
Zał. nr 1 Szczegółowy wykaz nieruchomości
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 540099499-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Pszczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547888-N-2019
Data: 15/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pszczew, Krajowy numer identyfikacyjny 21096680000000, ul. Rynek  13, 66-330  Pszczew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 492 310, e-mail ug@pszczew.pl, faks 957 492 312.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pszczew.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-29, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
 
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
-------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 547888-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.
Gmina Pszczew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczew, krajowy numer identyfikacyjny 21096680000000, ul. Rynek  13 , 66-330  Pszczew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 492 310, e-mail ug@pszczew.pl, faks 957 492 312.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.pszczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pszczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pszczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13 66-330 Pszczew, pokój nr 9 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r.
Numer referencyjny: ZP.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych w Gminie Pszczew w okresie od 01.07.2019r. do 30.06.2021r. oraz wyposażanie nieruchomości zamieszkałych objętych zbiórką selektywną w worki do selektywnej zbiórki odpadów. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) Zmieszane odpady komunalne zebrane w pojemnikach zapewnianych przez właścicieli nieruchomości o objętości pojemników: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2) Odpady zebrane selektywnie w workach (dostarczonych przez wykonawcę) z podziałem na cztery frakcje: a) papier, tektura (worki koloru niebieskiego) b) tworzywa sztuczne (worki koloru żółtego), c) szkło białe i kolorowe (worki koloru zielonego), d) ulegające biodegradacji (worki koloru brązowego), Obowiązkiem wykonawcy będzie także odbiór odpadów segregowanych deponowanych w pojemnikach o pojemności 30, 60, 90 i 120 l należących do właściciela/mieszkańca 3) Odpady zebrane selektywnie na nieruchomości, takie jak: a) sprzęt elektryczny i elektroniczny, b) zużyte baterie, c) odpady wielkogabarytowe. 3. Wielkość zamówienia: Szacunkowa ilość odpadów komunalnych w okresie realizacji zamówienia wynosi ok. 2. 615,20 Mg, w tym: a) papier, tektura – w ilości szacunkowej 39,58 Mg, (ilość 20 01 01 w 2018 roku – 19,790 Mg) b) tworzywa sztuczne – w ilości szacunkowej 95,14 Mg, (ilość 20 01 39 w 2018 roku – 47,570Mg ) c) szkło bezbarwne i kolorowe – w ilości szacunkowej 135,48 Mg, (ilość 20 01 02 w 2018 roku – 67,74Mg) d) odpady ulegające biodegradacji – ok. 65,38 Mg (ilość 20 02 01 w 2018 roku – 32,690 Mg) e) sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ilości szacunkowej 4,00 Mg (ilość w 2018 roku – 1,79), f) zużyte baterie - w ilości szacunkowej – ok. 0,2 Mg, g) odpady wielkogabarytowe - w ilości szacunkowej ponad 54,53 Mg, (ilość 20 03 07 w 2018 roku – 27,265 Mg) Pozostała część stanowią odpady zmieszane ( ilość 20 03 01 w 2018 roku – 1 048,402 Mg). Ilości odpadów segregowanych ppkt a-c stanowią ilości zebrane na terenie gminy w 2018 roku x 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów także wówczas, gdy całkowita ilość odpadów wzrośnie o nie więcej niż 10%. W związku z faktem, że poszczególne frakcje odpadów są podane w ilościach szacunkowych wykonawca powinien w cenie oferty przewidzieć zmianę ilości pomiędzy poszczególnymi frakcjami odpadów. Odbioru odpadów wymienionych w pkt. 2 należy przeprowadzać pojazdami przystosowanymi do odbioru poszczególnych frakcji odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi częstotliwościami: 1) odpady komunalne segregowane: a) papier i tektura, b) tworzywa sztuczne, c) szkło białe i kolorowe - raz w miesiącu, 2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane): a) raz na dwa tygodnie (co 14 dni), 3) odpady ulegające biodegradacji: a) w okresie letnim (od maja do września) – raz na 2 tygodnie (co 14 dni), b) w okresie od października do kwietnia – raz na miesiąc. 5. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów może odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 – 20.00. 6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu w miejscu gromadzenia i załadunku odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia podczas załadunku odpadów i transportu oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym samochodów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach i workach zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew. 8. Szacunkowa ilość mieszkańców (dane na dzień 30.03.2019r.) w poszczególnych miejscowościach gminy Pszczew przedstawia się następująco: Borowy Młyn 132 (dane z USC) 108 (na podst. deklaracji) Janowo 86 (dane z USC) 74 (na podst. deklaracji), Nowe Gorzycko 300 (dane z USC) 266 (na podst. deklaracji), Policko 330 (dane z USC) 272 (na podst. deklaracji), Pszczew 1897 (dane z USC) 1586 (na podst. deklaracji), Rańsko 48 (dane z USC) 34 (na podst. deklaracji), Silna 357 (dane z USC) 287 (na podst. deklaracji), Stoki 196 (dane z USC) 184 (na podst. deklaracji), Stołuń 341 (dane z USC) 272 (na podst. deklaracji), Szarcz 296 (dane z USC) 160 (na podst. deklaracji), Świechocin 113 (dane z USC) 103 (na podst. deklaracji), Zielomyśl 172 (dane z USC) 133 (na podst. deklaracji) oraz Brzeźno 46 (dane z USC) 34 (na podst. deklaracji). Łącznie 4361 dane z USC) 3504 (na podst. deklaracji) mieszkańców w 13 miejscowościach, w tym 12 sołectw. 9. Liczba zdeklarowanych gospodarstw na terenie Gminy Pszczew – 1167 (dane na dzień 30.03.2019). Wykonawca wykona zamówienie także wówczas, gdy łączna liczba budynków zamieszkałych, z których Wykonawca odbierać będzie odpady komunalne wzrośnie o nie więcej niż: - 5% liczby budynków. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażania wszystkich nieruchomości objętych zbiórką selektywną w worki służące do zbierania odpadów segregowanych, przy zachowaniu podziału na selektywną zbiórkę poszczególnych frakcji odpadów, o których mowa w punkcie 2, ppkt. 2: 1) w terminie gwarantującym mieszkańcom ciągłość wyposażenia nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów, jednak nie później niż do 01.07.2019r. – nieruchomości wymienionych w przekazanym wykazie, 2) w terminie 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o lokalizacji nowej nieruchomości zamieszkałej, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane będą odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w kolorowe worki o pojemności 30, 60 lub 120 litrów z folii LDPE o grubości co najmniej 0,05 mm. Wykonawca winien uzgodnić z właścicielem nieruchomości ilość i wielkość worków do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. Po każdorazowym odbiorze tych odpadów należy pozostawić worki w ilości odpowiadającej workom odebranym. Worki powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy. Wymagane kolory worków jak w pkt 3.1.2.2 a-d. Zamawiający przekaże wykonawcy wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców i informacją o segregowaniu odpadów bądź nie segregowaniu w dniu zawarcia umowy. Szacunkowa ilość gospodarstw domowych, które zadeklarowały segregowanie odpadów – 65,20% (stan na 30.03.2019) 11. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów od mieszkańców, przy czym obowiązkiem mieszkańców jest umożliwienie dostępu do odbieranych odpadów z terenu posesji bądź z przed posesji. Za szkody w majątku Zamawiającego lub mieszkańców spowodowane działaniami Wykonawcy w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca (w tym za uszkodzenia pojemników). 12. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zbiórkę na odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej 1x w roku (3 razy w ciągu trwania umowy) w danym sołectwie (12 sołectw Gminy Pszczew) w terminie wcześniej ustalonym i podanym do publicznej wiadomości. Zbiórka może być zorganizowana w formie wystawek przed posesjami lub poprzez dostarczenie kontenera na teren każdego sołectwa i wywóz jego po zapełnieniu przez mieszkańców, którzy dostarczą daną frakcje odpadów we wskazane miejsce z terenu swojej posesji. Każda zbiórka musi być odpowiednio wcześniej ustalona z Zamawiającym ( z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem). 13. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć do dnia 1 lipca 2017 roku wskazane poniżej punkty w specjalne pojemniki (dopuszcza się kartony z przystosowanymi workami wymiennymi) na zużyte baterie oraz opróżniać je po zgłoszeniu ich wypełniania (nie rzadziej niż 1x na 6m-cy): Pszczew – Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, - Zespół Szkół w Pszczewie, ul. Sikorskiego 23, - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 20, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 27, Zakład Usług Komunalnych, ul. Kasztanowa 14; Szarcz – świetlica; Stołuń – świetlica; Zielomyśl – świetlica; Świechocin – świetlica; Policko – świetlica; Silna – świetlica; Stoki – świetlica; Nowe Gorzycko – świetlica; Janowo – świetlica; 14. Wykonawca zobowiązany jest do transportu odebranych odpadów komunalnych, w tym również selektywnie zebranych, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022 przyjęty uchwałą Nr XXXI/810/2017 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2022; 15. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie nie później niż na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy, harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru wymienioną w punkcie 4 oraz uzgodnić go z Zamawiającym, przy czym Wykonawca w harmonogramie musi przewidzieć występowanie świąt i dni wolnych od pracy. 16. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 17. Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy wymagać będą zgody Zamawiającego. O zaakceptowanych zmianach wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie użytkowników systemu nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do odbioru odpadów według zmienionego harmonogramu. 18. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia mieszkańcom gminy Pszczew: 1) uzyskania informacji na temat świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, terminu odbioru odpadów oraz innych informacji związanych z realizacja zamówienia, 2) zgłaszania skargi i uwag dotyczących zakresu wykonywanych usług przez udostępnienie adresu e-mail oraz numeru telefonu w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 19. Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 20. Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (np. nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane) w ciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem bądź telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego. 21. Obowiązki Wykonawcy w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji: 1) Niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji w zakresie nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczew, w zakresie gromadzenia odpadów w odpowiednich pojemnikach. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Wykonawca zobowiązany jest: a) niezwłocznie sporządzić protokół podpisany przez właściciela nieruchomości lub osobę upoważnioną wraz z datą i godziną z zaistniałego zdarzenia oraz adresem punktu odbioru odpadów i opisem nieprawidłowości w tym szacunkowy zakres naruszenia, a w przypadku nieobecności właściciela lub osób upoważnionych notatkę z danymi jak wyżej. Wykonawcę może posiłkować się również materiałem zdjęciowym. b) niezwłocznie przekazać Zamawiającemu drogą elektroniczną w/w dokumentacji najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po udokumentowaniu zaistniałej sytuacji, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały okres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 3 miesiące po jej zakończeniu. 2) Przekazywanie Zamawiającemu informacji na temat kontroli wypełniania obowiązku selektywnej zbiórki przez właścicieli nieruchomości polegającej na okresowych kontrolach pojemników i kontenerów w których gromadzone są zmieszane odpady komunalne lub worków zawierających selektywna zbiórka odpadów segregowanych. Ustala się minimalną miesięczną ilość przeprowadzonych kontroli w wysokości 0,5% ogólnej ilości nieruchomości. Wybór nieruchomości do kontroli powinien być tak przeprowadzony aby uniknąć wielokrotnego kontrolowania tych samych nieruchomości. W przypadku stwierdzenia naruszenia Wykonawca zobowiązany jest: a) niezwłocznie sporządzić notatkę służbową wraz z datą i godziną z zaistniałego zdarzenia oraz adresem punktu odbioru odpadów i opisem nieprawidłowości w tym szacunkowy zakres naruszenia. Wykonawcę może posiłkować się również materiałem zdjęciowym. b) zestawienia danych z kontroli przeprowadzonych w danym miesiącu i przekazania tego zestawienia w ramach przedkładanych Zamawiającemu raportów miesięcznych, do raportów dołącza się dokumentację dot. kontroli w wersji elektronicznej, w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały okres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 3 miesiące po jej zakończeniu. 3) Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonywanych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym raportem. Raporty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu na piśmie (w formie ustalonej z Zamawiającym). 4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (w formie uzgodnionej z Zamawiającym) półrocznych sprawozdań, spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), w których Wykonawca zawrze informacje na temat osiągniętych w danym kwartale poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane. Poziomy te obliczone muszą być na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym wartości współczynników wykorzystywanych do obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku. Uzgodnienie następuje drogą elektroniczną. 22. Przyjmując realizację niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za osiąganie (za czas realizacji zamówienia) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku i innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r. poz. 676); 23. Inne wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu przez cały okres realizacji zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci czasu pracy, aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności (załadowanie odpadów, wyładowanie odpadów), co 30 sekund lub częściej; pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego. 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych - w uzgodnieniu z Zamawiającym - systemu monitorowania pracy sprzętu obejmującego: a) bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych, pamięć danych powinna być przechowywana i odczytywalna minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego, b) odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie gminy Pszczew, z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac, c) odtwarzanie i analizę „historii" pracy sprzętu z okresu realizacji umowy oraz prowadzenie jej rozliczenia na podstawie danych odczytanych z urządzeń monitorujących pracę sprzętu. 3) Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do utrzymywania i wyposażenia stanowiska dyspozytorskiego: a) w odpowiedni sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny umożliwiający wykonywanie funkcji opisanych w powyższych podpunktach, a także zapewnienie nieprzerwanego dostępu Zamawiającemu w dowolnym czasie do danych opisanych w powyższych podpunktach poprzez sieć internetową (aktualizacja danych: w trakcie prowadzenia odbierania i zagospodarowania odpadów nie rzadziej, niż co minutę, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dobę), b) w niezbędne dla funkcjonowania systemu elementy zapewniające ciągłą i niezawodną pracę, w szczególności w zasilanie awaryjne typu UPS umożliwiające pracę systemu przez min. 15 min. po zaniku napięcia w sieci energetycznej. 4) Wykonawca zapewni upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego, możliwość przejazdu wraz z pracownikiem firmy wywozowej trasą odbioru odpadów celem sprawdzenia prawidłowości świadczenia usługi. 5) Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie ochrony danych osobowych właścicieli nieruchomości, poprzez posiadanie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zabezpieczenia informatycznego oraz umożliwienie Zamawiającemu sprawowania kontroli nad przekazanym zbiorem danych osobowych.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90513000-6
90510000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
     
2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 ze zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 5.1.2 zdolność techniczna (w zakresie doświadczenia). Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: a) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów w okresie 12 miesięcy o łącznej masie minimum 500 Mg (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3) oraz b) jedną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 50 Mg w okresie 12 miesięcy potwierdzone dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 5.1.3 zdolność techniczna (w zakresie potencjału technicznego). Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej: a) jeden pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, Pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika Nr 5 do SIWZ; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika Nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 ze zm.) – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1. SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg załącznika nr 3 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ; 2) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 4 do SIWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.3. SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 3) dowód wniesienia wadium 4) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 29.05.2019 r., do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin płatności faktur
20,00
Przeprowadzenie aukcji edukacyjnej
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Pzp dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zajścia - w okresie trwania umowy - co najmniej jednej z następujących okoliczności: a) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: 1/ zmiany stawki podatku od towarów i usług 2/ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnych wynagrodzeniu za pracę 3/ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę; b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, d) w przypadku gdy ilość odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wzrośnie ponad poziom procentowy określony w § 1 ust. 3, e) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale Podwykonawców – zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie możliwa będzie w przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy Podwykonawców, lub zadeklaruje wykonanie części przedmiotu zamówienia przy pomocy Podwykonawców w określonym zakresie, a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego Podwykonawcy; Wykonawca może wnosić o dokonanie zmiany umowy dotyczącej zlecania usług Podwykonawcom, gdy zmiana taka przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości usług stanowiących przedmiot umowy, uchylenia niebezpieczeństwa opóźnień lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności zmiany”.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Wójt Gminy Pszczew
 /-/ Józef Piotrowski
 
 
2. Tablica UG

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Krystian Grabowski Data wytworzenia informacji: 2019-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krystian Grabowski Data wprowadzenia do BIP 2019-05-15 12:20:22
Wprowadził informację do BIP: Krystian Grabowski Data udostępnienia informacji: 2019-05-15 12:23:08
Osoba, która zmieniła informację: Krystian Grabowski Data ostatniej zmiany: 2019-05-21 13:38:14
Artykuł był wyświetlony: 71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu