ˆ

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zgłoszenie obowiązku podatkowego / korekta złożonej informacji na podatek rolny od osób fizycznych

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 03:44:10 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO /KOREKTA ZŁOŻONEJ  INFORMACJI NA PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja w sprawie podatku rolnego, wg obowiązującego wzoru – IR-1
Załączniki do informacji, wg obowiązującego wzoru – ZR-1/B, ZR-1/A
(w przypadku kilku współwłaścicieli załącznik IW-1) (wzory do pobrania)
Druki do pobrania:
-  w Urzędzie w Referacie Księgowości (parter), pokój nr 1
-  na stronie internetowej Gminy Pszczew – 
Do wniosku należy załączyć:
akt notarialny (lub umowa najmu – dzierżawy), składane na żądanie organu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, Pszczew
Złożenie dokumentów:
I piętro, pokój nr 9, sekretariat
istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres.
Odbiór dokumentów:
Decyzja w sprawie podatku rolnego zostanie przesłana pocztą listem poleconym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (95) 749 23 14

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Na podatniku ciąży obowiązek złożenia informacji podatkowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia  zmian mających wpływ na wysokość podatku (kupno, sprzedaż, zmiana sposobu użytkowania).
Wójt Gminy Pszczew ustala w decyzji wysokość podatku rolnego lub w trakcie roku podatkowego dokonuje jej zmiany w ciągu miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Należy pobrać i wypełnić formularz podatkowy IR-1 wraz z załącznikami ZR-1/B, ZR-1/A  (w przypadku kilku współwłaścicieli załącznik IW-1).
2. Informację podatkową należy złożyć w pokoju nr 14, w sekretariacie lub przesłać pocztą.
3. Decyzja w sprawie wysokości podatku rolnego  zostanie doręczona.

OPŁATY
Nie pobiera się.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji określającej wysokość podatku rolnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Chrobrego 31, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego
przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Podatnikami podatku rolnego są właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
wynika z umowy zawartej z właścicielem bądź Agencją Nieruchomości Rolnych lub innego tytułu prawnego, jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w Zarządzie Lasów Państwowych.
2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako  użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
3. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
dla gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do I okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
4. Podatnicy są zobowiązani do zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość podatku w trakcie roku poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem tych zmian.
5. Podatek rolny jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach ustalonych w decyzjach.
6. Roczny podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach – do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada danego roku.
7. Podatek można zapłacić:
-  u każdego z sołtysów wsi leżących na terenie gminy Pszczew,
-   na konto Urzędu GBS Międzyrzecz 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
8. Dodatkowych informacji udziela pracownik urzędu: Małgorzata Markowska, Tel. (95) 749 23 14.

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.).
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z roku poprzedzającego rok, za który składana jest informacja w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 03:34:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 03:44:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09 12:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony