ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIV.247.2017

Szczegóły informacji

XXXIV.247.2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Sesja XXXIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-09-21

Data podjęcia/podpisania: 2017-09-21

Tytuł aktu:

w sprawie zasad odpłatności za umieszczenie reklam na terenach i budynkach, stanowiących mienie komunalne Gminy Pszczew.

Na podstawie:

Na podstawie Na podstawie  art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2017r. 827) Rada Gminy uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1. Uchwała określa zasady umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Pszczew oraz pobierania z tego tytułu opłat.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o obiektach oraz obiektach komunalnych – należy przez to rozumieć budynki i inne obiekty budowlane, w tym: ogrodzenia oraz grunty stanowiące własność Gminy Pszczew.
§ 3. 1.  Umieszczanie reklam na terenach i budynkach, stanowiących mienie komunalne wymaga zawarcia umowy z Gminą Pszczew.
2. Umieszczenie reklamy wymaga uzyskania zgody zarządcy obiektu komunalnego, w tym co do szaty graficznej i lokalizacji reklamy.
§ 4. Przyjmuje się, że reklamą w rozumieniu uchwały jest każda informacja bądź wypowiedź związana z wykonywaną działalnością gospodarczą, zarobkową itp. mająca  na celu przyczynienie się do zbytu towarów lub usług – z zastrzeżeniem § 6 i podana w sposób następujący:
1) jako reklama ścienna, np. w postaci malowideł, napisów, rysunków wykonanych na ścianie obiektu budowlanego;
2) poprzez instalowanie na obiektach urządzeń reklamowych, takich jak np. tablice, szyldy, gabloty, szafki reklamowe, konstrukcje świetlne, słupy, konstrukcje przestrzenne itp. służące reklamie;
3) w formie transparentów, afiszy, plakatów umieszczonych na obiektach lub pomiędzy obiektami;
4) jako wolnostojące tablice informacyjne, plansze reklamowe itp. czasowo lub trwale związane z gruntem.
§ 5. 1.  Zgoda na umieszczenie reklamy wydawana jest na wniosek.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) plan sytuacyjny umieszczenia reklamy
2) szkic obiektu z propozycją umiejscowienia na nim reklamy (dotyczy obiektów i ogrodzeń)
3) projekt graficzny reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, treści, wymiarów oraz rodzaju nośnika reklamy.
§ 6. Nie są reklamą w rozumieniu uchwały:
1)  informacje zawierające oznaczenie siedziby podmiotu gospodarczego i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nazwę lub imię i nazwisko podmiotu gospodarczego oraz zwięzłe określenie działalności gospodarczej umieszczona na zewnątrz obiektu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, na płaskiej tablicy zajmującej powierzchnię nie większą niż 0,4 m2 ,
2) oznaczenia i informacje jednostek organizacyjnych użyteczności publicznej, dotyczące statutowej działalności tych jednostek.
§ 7. 1.  Tablice informacyjne , o których mowa w § 6 pkt 1 uchwały powinny być umieszczone na obiektach w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 8. Umieszczanie reklam na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 9. Umieszczenie reklamy następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2017r. poz.1332) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.1440, poz. 1920, poz. 1948, poz.2255, z 2017r. poz.191, poz. 1089 ).
§ 10. 1.  Wykorzystywanie obiektów komunalnych w celach reklamowych jest odpłatne.
2. Zarządcy obiektów komunalnych pobierają jednorazową opłatę za umieszczenie reklamy na obiektach komunalnych oraz opłaty miesięczne za umieszczenie reklamy.
3.  Z tytułu umieszczenia reklamy ustala się minimalne opłaty miesięczne za każdy rozpoczęty m2:
1) transparenty, afisze, plakaty, reklamy ścienne lub instalowane na obiektach – 20,00 zł
2) reklamy związane z gruntem – 30,00 zł
3) ruchome wystawiane na czas określony – 10,00 zł
4. Wysokość opłat i zasady użytkowania obiektów w celach reklamowych ustala się w drodze umowy.
§ 11. Stawki opłat, o których mowa w § 10  ulegają waloryzacji z dniem 1 kwietnia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
§ 12. Z opłat za reklamę zwolnione są Urząd Gminy w Pszczewie, jednostki organizacyjne Gminy Pszczew, jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe, jeżeli reklamy dotyczą ich działalności statutowej.    
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Zbigniew Gajewski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 15:27:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-27 11:16:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 14:00:08
Artykuł był wyświetlony: 212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu