ˆ

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Szczegóły informacji

ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

Informacja ogłoszona dnia 2016-05-02 09:43:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWAZA GRANICĄ
Urząd Stanu Cywilnego
 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, Pszczew
Złożenie dokumentów:
Osobiście
Odbiór dokumentów:
osobiście
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. (+48) 95 74-92-320 lub e-mail:
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Zaświadczenie otrzymuje się w czasie nie dłuższym niż 10 dni. Termin otrzymania zaświadczenia uzależniony jest od otrzymania dokumentów stanu cywilnego z innych urzędów stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres  trzech miesięcy od dnia wystawienia.

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.
 
Opłatę, należy uiszczać na rachunek Gminy Pszczew
 
Opłaty skarbowe,
Urząd Gminy w Pszczewie
 918 367 000000 231 92 56 000000 1          
Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu
z dopiskiem czego dotyczy dana wpłata
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniająca zasady działania urzędów stanu cywilnego. W związku z powyższym, mając na względzie zachowanie dotychczasowych standardów obsługi, zwracamy się z prośbą o dostarczanie, dokumentów nie wymaganych obecnie przepisami prawa, których posiadanie ułatwi dokonanie czynności.
 
1. Wypełniony formularz (druk) wniosku.
 
2. Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dowód osobisty lub paszport.
 
3. Ponadto jeżeli wnioskodawca posiada:
 
a) skrócony odpis aktu urodzenia - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;
 
b) skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z  adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;
 
c) skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to wdowiec/wdowa
 
to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.
 
Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana  podpisuje sporządzone zapewnienie.
 
PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Minge
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-02 09:43:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-02 09:43:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-02 09:43:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1665 raz(y)