ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2022 roku

Informacja ogłoszona dnia 2022-02-09 12:41:41 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                  Pszczew, dnia 7 lutego 2022 roku
 
 
Wójt Gminy Pszczew ogłasza
nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu
w Gminie Pszczew w 2022 roku
 
I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew  lub przesłać pocztą w terminie do 25 lutego 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).                                                 
Wnioski złożone po 25 lutego 2022 roku nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres oferenta, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu w Gminie Pszczew w 2022 roku”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej: www.bip.pszczew.pl.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1) Oryginały lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2)   Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia zwykłego.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Dotacje może uzyskać stowarzyszenie wpisane do KRS-u, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie Gminy Pszczew.
2. Zasady udzielania dotacji rozwoju sportu przez Gminę Pszczew określa Uchwała Nr XVII.90.2012  Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.
2. Dotacji udziela Wójt Gminy Pszczew, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu propozycji wyboru komisji konkursowej, która dokonuje oceny wniosków.
IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wójt Gminy Pszczew rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do 4 marca 2022 roku.
V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ PSZCZEW w NABORZE WNIOSKÓW

1. Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu w przez Gminę Pszczew w obecnym naborze wniosków w ramach realizacji Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew przeznacza się środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych.
2. Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-09 12:36:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-09 12:41:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-09 14:07:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony