ˆ

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

Informacja ogłoszona dnia 2016-05-02 09:57:18 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Stanu Cywilnego
ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 13, Pszczew
Złożenie dokumentów:
Osobiście
Odbiór dokumentów:
osobiście
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. (+48) 95 74-92-320 lub e-mail:
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko używane,
- na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
 
Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.
 
Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.
 
Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.
 
Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.
 
OPŁATY
- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
- zwalnia się od opłaty skarbowej:
dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób, osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 
Opłaty skarbowe,
Urząd Gminy w Pszczewie
918 367 000000 231 92 56 000000 1          
Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu
z dopiskiem czego dotyczy dana wpłata
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pszczewie
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.
2. Wniosek, który musi zawierać:
 
- dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
- nr PESEL,
- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
- adres do korespondencji wnioskodawcy,
- uzasadnienie,
- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
 
Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 
Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
 
Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe wydłuży jednak załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi. Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je więc dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia.
 
W przypadku zmiany imienia lub nazwiska są to odpisy zupełne aktów stanu cywilnego sporządzone w innym urzędzie, które ulegną zmianie w związku z wydaniem decyzji
 
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.
 
PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Minge
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-02 09:57:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-02 09:57:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-02 09:57:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony