ˆ

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Informacja ogłoszona dnia 2016-05-02 09:48:30 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, Pszczew
Złożenie dokumentów:
Osobiście
Odbiór dokumentów:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem Tel. (+48) 95 74-92-320 lub e-mail:
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
OPŁATY:
Opłata skarbowa  za wydanie decyzji w kwocie 82 zł. - należy dokonać  z chwilą  złożenia wniosku.
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
 
 
Opłaty skarbowe,
Urząd Gminy w Pszczewie
 918 367 000000 231 92 56 000000 1          
Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu
z dopiskiem czego dotyczy dana wpłata
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Wójta Gminy w Pszczewie.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.  Wniosek o "Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej"
2.  Do wniosku należy dołączyć:
• graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
o oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i policji, 
o oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
o oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
o informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 
• terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
•              informację o :
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
•              informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
•              informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
•              informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
•              informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej – w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej oraz komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej.  
•              do wniosku organizator dołącza niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej, opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego, oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
 1.  W przypadku braku  wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 2.  Organizator imprezy masowej występuje z wnioskiem do Wójta Gminy Pszczew, nie później niż 30 dni
      przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 
 
PODSTAWA PRAWNA
- art. 24 – 34 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. Z 2013r. poz. 611 ze zmianami)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Minge
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-02 09:48:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-02 09:48:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-02 09:48:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony