ˆ

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO /KOREKTA ZŁOŻONEJ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 03:44:10 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO / KOREKTA ZŁOŻONEJ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, wg obowiązującego wzoru – IN-1
Załączniki do informacji, wg obowiązującego wzoru – ZN-1/B, ZN-1/A
(w przypadku kilku współwłaścicieli załącznik IW-1) (wzory do pobrania)
Druki do pobrania:
- w Urzędzie w Referacie Księgowości (parter), pokój nr 1
- na stronie internetowej Gminy Pszczew – 
Do wniosku należy załączyć:
akt notarialny (lub umowa najmu – dzierżawy),
składane na żądanie organu.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, Pszczew
Złożenie dokumentów:
I piętro, pokój nr 9, sekretariat
istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres.
Odbiór dokumentów:
Decyzja w sprawie podatku od nieruchomości zostanie przesłana pocztą listem poleconym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (95) 749 23 14

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Na podatniku ciąży obowiązek złożenia informacji podatkowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia  zmianmających wpływ na wysokość podatku (kupno, sprzedaż, zmiana sposobu użytkowania).
Wójt Gminy Pszczew ustala w decyzji wysokość podatku od nieruchomości lub w trakcie roku podatkowego dokonuje jej zmiany w ciągu miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Należy pobrać i wypełnić formularz podatkowy IN-1 wraz z załącznikami ZN-1/B, ZN-1/A   (w przypadku kilku współwłaścicieli załącznik IW-1).
2. Informację podatkową należy złożyć w pokoju nr 14, w sekretariacie lub przesłać pocztą.
3. Decyzja w sprawie wysokości podatku od nieruchomości  zostanie doręczona.

OPŁATY
Nie pobiera się.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji określającej wysokość podatku od nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Chrobrego 31, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy.
2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowla lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Podstawę opodatkowania stanowi:
dla gruntów – powierzchnia,
dla budynku lub ich części – powierzchnia użytkowa,
dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego,stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne,a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
4. Podatnicy są zobowiązani do zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość podatku w trakcie roku poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej wraz z pisemnym uzasadnieniem tych zmian.
5. Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach ustalonych w decyzjach.
6. Roczny podatek płatny jest w czterech ratach, w terminach – do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada danego roku.
7. Podatek można zapłacić:
-  u każdego z sołtysów wsi leżących na terenie gminy Pszczew,
-  na konto Urzędu GBS Międzyrzecz 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
8. Dodatkowych informacji udziela pracownik urzędu: Agnieszka Bajorek, Tel. (95) 749 23 14

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 107, poz. 1138) Art. 2-6 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 615).
- Uchwała nr XLIII/249/10 Rady Gminy Pszczew z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
- Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 03:32:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 03:44:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09 12:23:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony