ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Decyzja Środowiskowa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja Środowiskowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek – wzór wniosku dostępny na stronie www.bip.pszczew.pl lub do odbioru w pokoju nr 15.
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.
 
Do wniosku załącza się obowiązkowo poniższe załączniki:
1.poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
2.mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
3.raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);
4.karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) - w trzech (3) egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (3 egzemplarze);
5.wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
6.wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów  i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
7.dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach             
 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. płatne z góry, na rachunek organu:
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, Pszczew
referat Urbanistyki  i Inwestycji Ochrony Środowiska i Promocji Gminy
Złożenie dokumentów:
sekretariat-  tel. 95 7492310
Odbiór dokumentów:
Osobiście pokój nr 15 lub decyzja zostanie wysłana listem poleconym.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i procedurą w sprawie ocen oddziaływania na środowisko określoną w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.Decyzja administracyjna.
OPŁATY
We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach             
 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania gdyż jest zgodna z żądaniem stron (art. 130 § 4 k.p.a.).
 
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Semkło Tel.  957492317, e-mail:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawca, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,
2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego,
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich  uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Pszczewie,
4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
PODSTAWA PRAWNA
- art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 157).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).
   - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 02:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 02:30:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Krajewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-18 15:15:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »