ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w PszczewieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie

Szczegóły informacji

Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Pszczew

Finansowanie: 2019

Nr UZP: 567095-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-07-24 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-07-24 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-06-28 przez Krystian Grabowski

Treść:

 
 
 
 
Pszczew, dnia 05 sierpnia 2019 roku
           
 
 
ZP.271.3.2019 przetarg nieograniczony na roboty budowlane „Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym informuję, iż jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie” wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, cena brutto oferty (łącznie z podatkiem VAT):  441 190,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Liczba punktów w kryterium cena: 60,00, liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40, łączna liczba punktów: 100,00.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta firmy Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, spełnia wszystkie wymagania niniejszego postępowania przetargowego , jest zgodna z ustawą Pzp oraz jest ofertą najkorzystniejszą, cena brutto oferty (łącznie z podatkiem VAT): 441 190,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Liczba punktów w kryterium cena: 60,00, liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40, łączna liczba punktów: 100,00
Oferty nie podlegające odrzuceniu złożyli:
1/ Oferta nr 1: Zakład Instalacyjno – Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek, cena brutto oferty (łącznie z podatkiem VAT): 441 190,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Liczba punktów w kryterium cena: 60,00, liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi: 40, łączna liczba punktów: 100,00
Zamawiający nie dopuszczał do dynamicznego systemu zakupów, Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
 
 
 
 
Pszczew, dnia 24 lipca 2019 roku
 
Gmina Pszczew
Ul. Rynek 13
66-330 Pszczew
 
 
Znak sprawy: ZP.271.3.2019
Dot. przetargu nieograniczonego na usługi „Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie”
 
Informacja z otwarcia ofert
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 550 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta od następującego wykonawcy:
 
 Informacja z otwarcia ofert
 
Nr
oferty
Firma oraz adres wykonawcy , który złożył ofertę w terminie
Cena brutto
w zł
Okres gwarancji i rękojmi
 
Termin wykonania zamówienia i płatności faktur
1
Zakład Instalacyjno - Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7 64-310 Lwówek
441 190,00 zł
60 miesięcy
Zgodnie z SIWZ
 
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.pszczew.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
 
 
 
 
Pszczew, dnia 18 lipca 2019 roku
 
Oferenci w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie
 
ZP.271.3.2019
Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie
 
           
            Na podstawia art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity z późn. zm), zwany dalej ustawą Pzp, modyfikuję treść SIWZ w następującym zakresie :
 
 - w załączniku nr 1 do wyjaśnień przedstawiamy szkic układu płyt wygłuszających pod blachą trapezową.
-  w załączniku nr 2 przykładowa ,,siatka’’ ułożenia modułów wygłuszających 1200/600mm.
Ponadto informujemy, iż przy montażu płyt wygłuszających może pojawić się ,,pustka’’ pomiędzy dwoma kolejnymi falami blachy jeżeli ta wypadnie na łączeniu płyt. W takiej sytuacji należy wykonać element podparcia pod krawędzie płyt łącząc dwie sąsiednie fale np. perforowanym płaskownikiem ciesielskim – najlepiej 2 szt/każdą krawędź płyty. Płaskowniki te będą stanowić podparcie pod krawędzie płyt oraz będzie można do nich przykręcić profil poprzeczny HAT zakrywający te krawędzie płyt (szkic roboczy stanowi załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień)
 
 
W związku wprowadzonymi zmianami, mając na uwadze zapisy art. 38 ust. 6 ustawy  Pzp, Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 23.07.2019. godz. 12.00 na dzień 24.07.2019r. godz. 12.00 oraz otwarcia ofert z dnia 23.07.2019r. godz. 12.15 na dzień 24.07.2019r. godz. 12.15.
 
Z uwagi na fakt, że powyższe zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
 
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
 
 
Załączniki:
1/ Szkic układu płyt wygłuszających pod blachą
2/ Przykładowa „siatka” ułożenia modułów wygłuszających
3/ szkic roboczy montażu w przypadku pustki pomiędzy falami blachy
 
 
 
 
Ogłoszenie nr 540148490-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
 
Pszczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567095-N-2019
Data: 28/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pszczew, Krajowy numer identyfikacyjny 21096680000000, ul. Rynek  13, 66-330  Pszczew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 492 310, e-mail ug@pszczew.pl, faks 957 492 312.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pszczew.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-07-15, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2019-07-24, godzina: 12:00,
 
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
 
 
 
Pszczew, dnia 12 lipca 2019 roku
 
Oferenci w przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie”
 
ZP.271.3.2019 „Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie”
 
 
            Niniejszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) zmieniam treść SIWZ w następujący sposób:
 
Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 15.07.2019r. godz. 12.00 na dzień 23.07.2019r. godz. 12.00 oraz otwarcia ofert z dnia 15.07.2019r. godz. 12.15 na dzień 23.07.2019r. godz. 12.15. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
 
 
                                                                                Wójt Gminy Pszczew
                                                                                  /-/ Józef Piotrowski
 
 
 
Ogłoszenie nr 540144144-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Pszczew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567095-N-2019
Data: 28/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pszczew, Krajowy numer identyfikacyjny 21096680000000, ul. Rynek  13, 66-330  Pszczew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 492 310, e-mail ug@pszczew.pl, faks 957 492 312.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pszczew.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-07-15, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-23, godzina: 12:00,
 
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
 
 
 
Ogłoszenie nr 567095-N-2019 z dnia 2019-06-28 r.
Gmina Pszczew: Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pszczew, krajowy numer identyfikacyjny 21096680000000, ul. Rynek  13 , 66-330  Pszczew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 492 310, e-mail ug@pszczew.pl, faks 957 492 312.
Adres strony internetowej (URL): www.pszczew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pszczew.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pszczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie
Numer referencyjny: ZP.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) oraz nagłośnienia hali sportowej w Pszczewie 2. Kod CPV 45000000-7, 32342300-5, 32341000-5, 32343100-0 3. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie pokrycia sufitu płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi ze sprasowanej wełny mineralnej o gr. min. 40 mm odpornej na uderzenia w klasie 1A np. Rockfon lub równoważna przy montażu bezpośrednim pomiędzy legarami hali sportowej – 1115 m2 - roboty wykonywane na wysokości powyżej 8 m, wykonanie pokrycia ścian płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi ze sprasowanej wełny mineralnej w welonie o gr. min. 40 mm odpornej na uderzenia klasy 1A np. Rockfon Vertiq lub równoważna i montowanymi bezpośrednio do powierzchni ściany – 150 m2. System nagłośnienia – 20 zestawów głośnikowych szerokopasmowych z układaniem kabli i montażem głośników powyżej 8 m wysokości, wzmacniacz mocy 1 szt., mikser audio 1 szt., mikrofon bezprzewodowy ręczny 4 szt, koncentrator antenowy 1 szt., antena dookólna 2 szt., statyw mikrofonowy 4 szt., okablowanie ruchome, strojenie i programowanie urządzeń Uwaga: Powyższe prace będą prowadzone na wysokościach powyżej 8 m na zrealizowanej i odebranej podłodze sportowej z PCV VINYLSPORT M MONDO 7,25 mm na ruszczcie drewnianym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odpowiednie zabezpieczenie powierzchni podłogi przed wgnieceniami i uszkodzeniami oraz realizowanie przedmiotowych prac na rusztowaniach lekkich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac. Zakres robót do wykonania szczegółowo określa: 1) Załącznik nr 5 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 2) Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiary robót zał. nr 7

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32342300-5
32341000-5
32343100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, inimum jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł; Przez określenie roboty budowlanej należy rozumieć: wykonanie wygłuszenia (adaptacji akustycznej) lub wygłuszenia (adaptacji akustycznej) z nagłośnieniem obiektu kubaturowego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden wykonał jedną robotę budowlaną w całości.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
dpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 8 do siwz; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji i rękojmi
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian. 1) obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 2) wstrzymania robót wskutek decyzji Zamawiającego albo decyzji właściwych władz, które nie dotyczą błędnego sposobu prowadzenia robót czy naruszania przepisów przez Wykonawcę, 3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy spowodowanych: a) zmianą osób reprezentujących strony umowy w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, b) zmiana osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierowników robót mogącą wynikać: • z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy, • z wadliwie wykonywanych funkcji i obowiązków przez którakolwiek z tych osób, na pisemny wniosek Zamawiającego, • z konieczności zwiększenia liczby osób pełniących obowiązki kierowników robót w jednej lub kilku branżach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego wynagrodzenia umownego, przy czym zmiana osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne na budowie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne – legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane i ,,Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia’’, wymaga każdorazowo akceptacji Zamawiającego. c) zmianą podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 4) działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazję, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobne niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie (niekorzystne warunki atmosferyczne powodujące konieczność czasowego wstrzymania robót) 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strony Umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust.1 Umowy, poprzez przedłużenia o okres takiego opóźnienia. 5) zmiany terminu realizacji umowy (tj. terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia) spowodowanej ograniczeniem zakresu robót budowlanych będących przedmiotem umowy, wynikającym ze zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) zmian wynikających z przepisów podatkowych. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystian Grabowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-28 15:53:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krystian Grabowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-28 15:56:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-05 11:59:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony