ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. Księgowości

Miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2019-05-15

Ogłoszono dnia: 2019-05-15 13:28:26 przez Jan Łukaszyk

Termin składania dokumentów: 2019-05-27 00:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,
- wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
- minimum 1-roczne doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy :
- umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość programów księgowych RADIX FKB+,
- biegła obsługa pakietu MS Office,
- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
- umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji,
- rzetelność, odpowiedzialność, wnikliwość,
- komunikatywność, kreatywność, obowiązkowość, samodzielność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1) sprawdzanie poprawności otrzymanych dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym
2) otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
3) rzetelne i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki
4) uzgadnianie kont księgi głównej
5) bieżąca weryfikacja sald należności i zobowiązań z dostawcami i odbiorcami
6) bieżące ujmowanie w księdze głównej zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych
7) sporządzanie zestawienia na koniec każdego okresu sprawozdawczego
8) sporządzanie zestawienia salda wszystkich ksiąg pomocniczych na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
9) właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych
10) inne zadania zlecone przez kierownika jednostki
11) prowadzenie cząstkowych rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku od towarów i usług
12) sporzadzanie i terminowe przekazywanie cząstkowych deklaracji do jednostki nadrzędnej
13) współpraca z Referatem Finansowym Urzędu Gminy Pszczew w zakresie centralizacji rozliczeń VAT
14) znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Pszczew oraz jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Określenie stanowiska urzędniczego :
Referent d/s księgowości
Wymiar czasu pracy : etat
Rodzaj umowy : umowa o pracę.

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty :
- list motywacyjny,
- życiorys (CV),
- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
- kserokopie dyplomów – świadectw potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń – dyplomów o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw
publicznych,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym
stanowisku,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-05-27 00:00:00
b. Sposób:
Miejsce i termin złożenia dokumentów :
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie : do 27 maja 2019 r.
do godz. 12:00
osobiście w siedzibie zakładu lub pocztą na adres :
Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie, ul. Kasztanowa 14,
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem :
Nabór na stanowisko referent d/s księgowości
2) Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Zakładu.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. 2018 poz. 1000) i podpisane.
 
4) Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
składającą dokumenty.
5) Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo :
Etap I - Spełnienie warunków formalnych;
Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
 

VII. Informacje dodatkowe:

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie.
6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresami: www.bip.pszczew.pl, www.bip.wrota.lubuskie.pl/zukpszczew/ oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych ul. Kasztanowa 14 w Pszczewie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Łukaszyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Łukaszyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-15 13:27:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-15 13:28:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15 13:28:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony