ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-05-15 Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000,00 zł. 0050.28.2019 Obowiązujący
2 2019-05-13 Zarządzenie w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie w nieodpłatne administrowanie zasobem gminnym 0050.27.2019 Obowiązujący
3 2019-05-13 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 0050.26.2019 Obowiązujący
4 2019-04-30 Zarządzenie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 r. 0050.25.2019 Obowiązujący
5 2019-04-25 Zarządzenie W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 0050.24.2019 Obowiązujący
6 2019-04-23 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego IX.59.2019 Obowiązujący
7 2019-04-23 Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2019 –2030. IX.58.2019 Obowiązujący
8 2019-04-23 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2019 rok IX.57.2019 Obowiązujący
9 2019-04-23 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. IX.56.2019 Obowiązujący
10 2019-04-23 Uchwała W sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej IX.55.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie