ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: II.12.2018

Szczegóły informacji

II.12.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Sesja II

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-11-29

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-29

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu Gminy Pszczew na lata 2019-2023.

Na podstawie:

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 

Treść:

§ 1. Wprowadza się program osłonowy w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom z terenu gminy Pszczew na lata 2019-2023.
§ 2. 1. Świadczenie w formie posiłku przysługuje dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej z terenu gminy Pszczew jeśli spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniają kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub dziecko nie spełnia warunków z ust. 1 a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
3. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 2 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Liczba dzieci i uczniów, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach w oparciu o wydane decyzje administracyjne na terenie gminy Pszczew w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu liczby z miesiąca czerwca.
5. Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pszczewie ze szkołą lub inną placówką oświatową, na terenie której z posiłku korzysta dziecko lub uczeń z terenu gminy Pszczew odbywać się będzie na podstawie pisemnej informacji złożonej przez dyrektora szkoły lub przedszkola o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Natomiast rozliczenie kosztów dożywiania odbywać się będzie na podstawie przedłożonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczewie noty księgowej (obciążeniowej).
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII.231.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu