ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informacjęAkt prawny: II.11.2018

Szczegóły informacji

II.11.2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Sesja II

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-11-29

Data podjęcia/podpisania: 2018-11-29

Tytuł aktu:

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie:

Na podstawie art. 8 ust.2, art. 96 ust. ustawy z dni a 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium ustawowego dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu" Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przyjętego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. 2018 poz. 1007).
§ 2. Nie żąda się zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII.232.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII.233.2014 Rady Gminy Pszczew z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczew.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu