ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działkach nr 222, 223 obręb Stoki, gmina Pszczew

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-03 14:10:30 przez Anna Krajewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                                         Pszczew, dnia 01 października 2018 r.   
OS.6220.13.2018
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r poz. 1257, z 2018r. poz. 149, 650) art. 63 ust 1 i 4, a także art. 66  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566, 1999 z 2018r. poz. 810, 1089), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Polską Energię Odnawialną Marcin Szłaps, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działkach nr 222, 223 obręb Stoki, gmina Pszczew.”
 
 
postanawiam
 
 • nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działkach nr 222, 223 obręb Stoki, gmina Pszczew”.
 • ustalić zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018r. poz. 810, 1089) w pełnym wymiarze ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:
 
 1. Inwentarz i stan elementów przyrodniczych, biotycznych i abiotycznych, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Raport winien zawierać opis elementów przyrodniczych będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym między innymi szaty roślinnej, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i roślin gatunków chronionych, występujących zwierząt gatunków chronionych i ich cyklów życiowych, a także chronionych gatunków grzybów. Opis powinien zawierać ogólne charakterystyki lokalnych populacji gatunków i siedlisk, na które zmiana użytkowania terenu, w wyniku budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, będzie miała wpływ, a które pozwoliłyby ocenić skalę oddziaływania i jej prognozę. Wartość powyższych informacji uzależniona będzie od poziomu szczegółowych, aktualnych i konkretnych danych, dotyczących gatunków i siedlisk występujących na przedmiotowym terenie, obejmujących m. in. Okres roślin, a także okres lęgowy, migracji i zimowania chronionych gatunków zwierząt, oraz od zastosowanych metod, terminów i materiałów wykorzystanych do zebrania ww. danych.
 2. Ustalenie rodzaju oddziaływania , skutków  i skali oddziaływania przedsięwzięcia na zidentyfikowane elementy biotyczne i abiotyczne obszaru obejmujące bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie wynikające z budowy i eksploatacji przedsięwzięcia, szczególnie w kontekście celów ochrony wymienionego obszaru ochrony. Raport winien uwzględnić i określić skalę oddziaływania inwestycji na krajobraz z uwzględnieniem celu jego ochrony w obszarze jego ochrony.
 3. Ustalenie możliwych działań minimalizujących oddziaływane na zidentyfikowane zasoby biotyczne i abiotyczne obszaru przedsięwzięcia i oddziaływania przedsięwzięcia szczególnie w kontekście celu ochrony wymienionego obszaru ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej np. ptaków.
 4. Ustalenie zakresu kompensacji przyrodniczej w myśl brzmienia przepisu art. 3 ust.1 pkt 8 oraz art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – jeśli będzie taka potrzeba.
 5. Ustalenie monitoringu działań minimalizujących i kompensacji  przyrodniczej – jeśli będzie taka potrzeba.
 6. Ustalenie zgodności z reżimem ochrony i celami ochrony wymienionego obszaru chronionego krajobrazu i nazwie” Gorzycko”, w granicy którego ma być zlokalizowana inwestycja oraz wykazanie braku negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu.
 7. Analizę możliwości kumulacji oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i przedsięwzięcia planowanego przez inwestora na działce 12/4 w obrębie Stoki.
 
Uzasadnienie
 
            Pan Marcin Szłaps, Polska Energia Odnawialna ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn, zwrócił się do Wójta Gminy Pszczew z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW (2x1MW) na działkach nr 222, 223 obręb Stoki, gmina Pszczew”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości 4km, od specjalnego obszaru ochrony ptaków Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005., obszaru specjalnej ochrony przyrody Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002, Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
Planowana inwestycja polegać będzie  na budowie farmy solarnej składającej się z niezbędnej infrastruktury technicznej (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe, rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie), służące do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 2MW( dwie osobne instalacje o mocy do 1 MW każda). Na terenie  inwestycji planowane jest usytuowanie do 8000 paneli fotowoltaicznych. Wysokość konstrukcji montażowej nie przekroczy 4m.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach:  nr  222 o powierzchni 6,30 ha i nr 223 o powierzchni 6,19 ha w obrębie Stoki, gmina Pszczew, powiecie międzyrzeckim. Powierzchnia zajęta pod przedsięwzięcie pod przedsięwzięcie nie przekroczy 4,3 ha , z czego zajęta przez stałą zabudowę wyniesie do 2,0 ha. Inwestycja planowana jest w obszarze chronionego krajobrazu „ Gorzycko” oraz otulinie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
 
 
POUCZENIE
Na niniejsze postępowanie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
 
 
Otrzymują:
 1. Polska Energia Odnawialna Marcin Szłaps, ul. Szeroka 8, 62-080 Kokoszczyn
 2. a/a
 
 
Do wiadomości:
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu.
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Krajewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krajewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-03 14:10:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Krajewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-03 14:10:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Krajewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-03 14:10:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony