ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Budowa kurnika o obsadzie 61 500 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 266/2 w miejscowości Zielomyśl gmina Pszczew, województwo lubuskie

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-03 13:48:21 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-03 13:48:33 przez Anna Krajewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                   Pszczew, dnia 26 września 2018 roku  
OS.6220.1.2017     
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
             Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257, z 2018r poz. 149, 650,1544,1629) art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art.85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1405, 1566, 1999, z 2018r. poz. 810, 1089), a także § 3 ust.1 pkt 103 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz.71 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy DHP Farms Sp. z o.o., Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn.
                                                                  orzekam
I. określam środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika o obsadzie 61 500 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 266/2 w miejscowości Zielomyśl gmina Pszczew, województwo lubuskie.Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
1. Warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1.1. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej podczas realizacji przedsięwzięcia prace
        budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (między godziną 6.00 – 22.00).
1.2. W fazie realizacji przedsięwzięcia zaplecze budowy zlokalizować na terenie
         utwardzonym, a substancje mogące zanieczyścić środowisko gruntowo – wodne   
        przechowywać w szczelnych pojemnikach.
1.3. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z połaci dachowych i terenów
        utwardzonych rozprowadzać po terenach biologicznie czynnych należących do
        inwestora.
1.4.  Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
1.5. W celu zminimalizowania zużycia wody na fermie, proces czyszczenia budynków  
         inwentarskich wykonywać za pomocą myjek ciśnieniowych, natomiast dezynfekcję   
         prowadzić przez zmgławianie.
1.6. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
1.7. Pomiot ptasi powstający podczas funkcjonowania fermy, należy usuwać z budynku
       inwentarskiego bezpośrednio na środki transportu, a następnie wywozić poza teren fermy.
1.8. Transport obornika prowadzić przy pomocy środków transportu zabezpieczonych
        plandekami  przed wywiewaniem/wypadaniem obornika podczas przewozu.
1.9. Zakazuje się magazynowania pomiotu ptasiego na farmie.
1.10. Każdorazowo po opróżnieniu, wyczyszczeniu budynków inwentarskich przeprowadzić
          proces dezynfekcji ścian i posadzek.
1.11. Każdorazowo po opróżnieniu, wyczyszczeniu budynków inwentarskich przeprowadzić  
          proces dezynfekcji linii pojenia i karmideł.
1.12. Ptaki padłe i ubite z konieczności natychmiast usunąć z pomieszczeń produkcyjnych i
          przechowywać w specjalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku – konfiskatorze do
         czasu przekazania ich do unieszkodliwienia specjalnej firmie posiadającej stosowne
         uprawnienia do ich utylizacji, nie dłużej niż 48 godzin od czasu upadku.
1.13. Zainstalować szczelny, w pełni  zautomatyzowany i monitorowany system poideł.
1.14. W celu zapobiegania, ograniczania i minimalizacji oddziaływania emisji instalacji
           należy m.in. stosować mieszanki paszowe w postaci ziarnistej, a nie pylistej i podawać
           je zamkniętymi podajnikami paszowymi.
1.15. Zastosować hermetyczny system ładowania silosów paszowych oraz zadawania pasz do
         budynków inwentarskich.
1.16. W trakcie załadunku silosów paszowych stosować filtr workowy na rurze
            odpowietrzającej o skuteczności co najmniej 99%.
1.17. Do karmienia zwierząt stosować pasze o obniżonej zawartości białka (dieta
           niskoproteinowa) i fosforu.
1.18. W razie potrzeby stosować biopreparaty obniżające zawartość amoniaku i substancji
          odorotwórczych przy niekorzystnych warunkach pogodowych.
1.19. W pomieszczeniach produkcyjnych i w otoczeniu należy utrzymywać czystość oraz 
          rygorystycznie przestrzegać wymogów higieniczno-sanitarnych.
1.20. Zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz budynku poprzez sprawny
          system wentylacji mechanicznej.
1.21. Na bieżąco prowadzić ogólne zabiegi dezynfekcyjne i dezynsekcyjne pomieszczeń
1.22. Obsada kur w budynku inwentarskim nie może być większa niż 61 500 sztuk.
1.23. W kurniku stosować system bezklatkowy, ściółkowy.
1.24. Zastosować pas zieleni izolacyjnej, min. 8m pasa przy granicy działki,
          szczególnie w pasie sąsiadującym z drogami (nasadzenia liściaste, zimozielone iglaste
          tj. sosna, świerk, z gatunków rodzimych).
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględniania w projekcie
         budowlanym:
2.1. Do ogrzewania  projektowanego budynku inwentarskiego zainstalować kocioł gazowy o
       mocy 500 kW.
2.2. Zanieczyszczenia z procesu spalania gazu w kotle gazowym odprowadzać do powietrza
       atmosferycznego za pośrednictwem zadaszanego emitora o wysokości 7 m i średnicy
       wylotu 0,2 m.
2.3. Zainstalować 6 naziemnych zbiorników do magazynowania gazu o pojemności do 6,7 m3
       każdy.
2.4. Zainstalować 1 naziemny zbiornik do magazynowania gazu o pojemności do 2,7 m3.
2.5. Zainstalować 3 silosy paszowe o pojemności ok. 24 Mg.
2.6. W projektowanym budynku inwentarskim wydzielić 4 sektory – hale.
2.7. W halach H1 i H2 budynku inwentarskiego, zastosować system wentylacji mechanicznej
       składający się z :
            2.7.1. 8 wentylatorów bocznych, niezadaszonych zainstalowanych na wysokości     
                       1,6 m, o średnicy 0,8 m, wydajności 18 700m3/h i poziomie mocy akustycznej
                      nie więcej niż 85 dB każdy;
            2.7.2 4 wentylatorów szczytowych zainstalowanych na wysokości 1,9 m, o średnicy
                     1,3 m, wydajności 42125m3/h i poziomie mocy akustycznej nie więcej niż 92 dB
                     każdy.
2.8. W halach H3 i H4 budynku inwentarskiego, zastosować system wentylacji mechanicznej
        składającej się z :
2.8.1. 6 wentylatorów bocznych, niezadaszonych zainstalowanych na wysokości 1,6
                       m, o średnicy 0,8 m, wydajności 18700 m3/h i poziomie mocy akustycznej nie
                     więcej niż 85 dB każdy.
2.8.2. 2 wentylatorów szczytowych zainstalowanych na wysokości 1,9 m, o średnicy
                         1,3 m, wydajności 42125 m3/h o poziomie mocy akustycznej nie więcej niż 92
                         dB każdy.
2.9. Emitory wykonywać w sposób umożliwiający prawidłowe zainstalowanie króćców
        pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów emisji w zakresie gazów lub
        pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.
2.10. Zaprojektować zamknięte przenośniki paszowe – paszociągi taśmowe.
2.11. Zaprojektować automatyczny system pojenia- poidła smoczkowe.
2.12. Wykonać 1 szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności nie
          mniejszej niż 10 m3.
2.13. Wykonać 2 szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe – czyszczenia
          budynku o pojemności nie mniejszej niż 20m3 każdy.
2.14. Wykonać 2 szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe – z czyszczenia
         budynku o pojemności nie mniejszej niż 40 m3 każdy.
2.15. Zastosować szczelne posadzki w budynku inwentarskim ( z izolacją przeciwwodną).
3. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie :
3.1. oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
3.2. postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
4. Etap budowy:
4.1. W trakcie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z
         wykonaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem
         materiałów i surowców.
4.2. Źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na stan jakości powietrza będą maszyny i
        urządzenia wykorzystywane do prac budowlanych oraz pojazdy transportujące materiały
        budowlane i elementy konstrukcyjne.
4.3. Woda dostarczana będzie przy wykorzystaniu wodociągu wewnętrznego ujmującego
        wodę z gminnej sieci wodociągowej lub własnego ujęcia. Przed rozpoczęciem
       funkcjonowania przedsięwzięcia Inwestor podpisze umowę z dostawcą wody, a w
       przypadku eksploatacji ujęcia uzyska niezbędne pozwolenia i wykona dokumentację.
       Pomiar wody będzie opomiarowany. Szczegółowe warunki poboru określone zostaną w
       pozwoleniu wodnoprawnym.
4.4. Dopuszcza się pobór wody z własnego ujęcia.
4.5. W trakcie etapu budowy, w związku z pracą ekip budowlanych, będą powstawały ścieki
       sanitarne.
4.6. Ścieki opadowe będą spływały z placu budowy do gruntu w sposób naturalny –
         infiltracja. Poziom zanieczyszczenia ścieków opadowych zależeć będzie przede
        wszystkim od stanu technicznego stosowanych pojazdów i maszyn budowlanych, od ich
         sposobu eksploatacji oraz od stanu utrzymania czystości na placu budowy.
4.7. Na etapie budowy powstawać będą głównie odpady z placu budowy nowego obiektu
        inwentarskiego (drewno, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe, metale, kable,
       materiały izolacyjne, farby, lakiery, kleje) oraz ziemia pochodząca z wykopów.
4.8. Odpady będą magazynowane w zależności od rodzaju odpadu z metalowych
          pojemnikach typu „hakowiec” lub w workach z tworzywa sztucznego. Odpady będą
       magazynowane w sposób selektywny, w oznaczonych , szczelnych pojemnikach lub na
       utwardzonym podłożu, zabezpieczających je przed dostępem wód opadowych.
5. Etap użytkowania:
5.1. Planowana budowa kurnika składającego się z 4 sektorówH1-H4 zlokalizowana będzie
        na działce o nr ewid. 266/2 w m. Zielomyśl, gm. Pszczew o obsadzie 61 500 szt. (246
       DJP)
5.2. Planowana zdolność produkcyjna w ciągu roku wynosić będzie:
       - ilość cykli produkcyjnych – 2;
       - obsada w budynku inwentarskim – 61 500 szt./cykl;
       - roczna produkcja: 123 000 szt.
5.3. Planowany obiekt wyposażony będzie w wentylację mechaniczną tj. 8 szt. wentylatorów
       bocznych/niezadaszonych o wydajności 18 700 m3/h oraz 12 szt. wentylatorów o   
       wydajności 42 125 m3/h.
5.4. Planowany budynek inwentarski ogrzewany będzie za pomocą nagrzewnic wodnych
       zasilanych gorącą wodą z centralnego ogrzewania.
5.5. Wytworzony pomiot po załadowaniu na środki transportu będzie wywieziony i
        wykorzystany rolniczo przez odbiorców zewnętrznych lub pod podłoże do produkcji
        pieczarek.
5.6. Woda dostarczana będzie przy wykorzystaniu wodociągu wewnętrznego ujmującego   
        wodę z gminnej sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia. Przed rozpoczęciem
        funkcjonowania przedsięwzięcia Inwestor podpisze umowę z dostawcą wody, a w
        przypadku eksploatacji ujęcia uzyska niezbędne pozwolenia i wykona dokumentację.
       Pomiar wody będzie opomiarowany. Szczegółowe warunki poboru określone zostaną w
       pozwoleniu wodnoprawnym.
5.7. Pobór wód z wodociągu lub z własnego ujęcia uregulowany będzie zapisami pozwolenia   
    zintegrowanego uzyskanego przed rozpoczęciem działalności.
5.8. Dopuszcza się pobór wody z własnego ujęcia.
5.9. Roczne zapotrzebowanie na wodę na potrzeby pojenia drobiu wynosić będzie 2 271,80
       m3/h.
5.10. Przed uruchomieniem instalacji wystąpi z wnioskiem do właściwego organu celem
          uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.
5.11. Odpady należy magazynować wyłącznie w przeznaczonych do tego celu miejscach.
 
 
uzasadnienie
            Firma DHP Breeder Farms Sp. z o.o., z siedzibą Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn zwróciła się do Wójta Gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurnika o obsadzie 61 500 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 266/2 w miejscowości Zielomyśl, gmina Pszczew, województwo lubuskie”. Działka objęta jest obszarem ochrony tj. Obszarem Chronionego Krajobrazu „Gorzycko”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego, w którym prowadzony będzie odchów stada reprodukcyjnego kur o obsadzie do 61 500 szt. (246 DJP). Odchów prowadzony będzie w systemie bezklatkowym, zamkniętym ze ściółka. Cykl hodowlany będzie trwał ok. 19 tygodni. W ciągu roku planuje się 2 cykle produkcyjne. W planowanym budynku zamontowany zostanie system wentylacji mechanicznej. Zostanie zamontowana automatyczna linia karmienia – paszociągi taśmowe oraz automatyczna linia pojenia – poidła smoczkowe. Budynek będzie podzielony na 4 segmenty – hale.  Ogrzewanie budynku zapewnią nagrzewnice wodne, które będą zasilane z kotła gazowego o mocy do 500 kW. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.  Powstaną 3 silosy paszowe o pojemności całkowitej 72 Mg,  7 zbiorników naziemnych na gaz płynny, w tym: 6 zbiorników o pojemności do 6.700 dm3 każdy oraz 1 zbiornik o pojemności do 2.700 dm3, 1 szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności 10m3,         2 szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe – z czyszczenia budynku o pojemności ok. 20 dm3 każdy, 2 szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe – z czyszczenia budynku o pojemności ok. 40 dm3 każdy. Kontener chłodnia na padłe ptaki. Planowane gospodarstwo zlokalizowane będzie na działce nr 266/2 obręb Zielomyśl, gmina Pszczew.
            Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz.71 z późn. zm.) powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym w myśl art. 71 ust.2 pkt 2 oraz art. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018r. poz. 810, 1089), planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Wójt Gminy Pszczew, zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy ooś, zawiadomieniem z dnia 21 lutego 2017 r. powiadomił strony postępowania oraz podał do  publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania, informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z materiałem oraz wnoszenia uwag. Dnia 21 lutego 2017r., Wójt Gminy Pszczew wezwał Inwestora do uzupełnień formalnych we wniosku. Uzupełnienia zostały przesłane dnia 27 lutego 2017r. Jednocześnie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz 2 zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualny zakres raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu pismem nr NS.NZ.4201.9.2017 z dnia 21 marca 2017r. wezwał do usunięcia braków formalnych wniosku. Pismem z dnia 24.03.2017 r., zostało wysłane wezwanie do uzupełnień. Dnia 29 marca 2017r uzupełnienia zostały przesłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu a następnie dnia 21 kwietnia  2017r. PPIS zaopiniował negatywnie warunki realizacji przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem nr WZŚ-4242.48.2017.AJ z dnia 28 marca 2017 r., zawiadomił o wydłużeniu terminu uzgodnienia do 30 kwietna 2017r. Dnia 21 kwietnia 2017r, został przysłany do Urzędu Gminy poprawiony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dnia 19 kwietnia 2017r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. przesłał pismo znak sprawy WZŚ.4242.48.2017.AJ wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dnia 02 maja 2017r., został przesłany skorygowany wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z dnia 16 maja 2017 r., Wójt Gminy przesłał po raz kolejny pełną dokumentacje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wraz z wszystkimi uzupełnieniami do raportu, celem opinii. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WZŚ.4242.48.2017.AJ z dnia 15 maja 2017r., wezwał Inwestora do uzupełnień informacji. Inwestor dnia 07 czerwca przesłał uzupełnienia do Wójta Gminy Pszczew z prośbą o przesłanie do organów opiniujących. Uzupełnienia zostały przesłane 12 czerwca 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu pismem z dnia 14 czerwca 2017r., nr sprawy NS.NZ.4201.22.2017 przesłał postanowienie nr NZ-6/2017, opiniując planowane przedsięwzięcie negatywnie. Pismem z dnia 27 czerwca 2017r, do Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wójt Gminy Pszczew przesyłam wyjaśnienia dotyczące planowanej inwestycji – błędnie wskazano, że działka przeznaczona na inwestycje nr 266/2 w miejscowości Zielomyśl nie jest objęta ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Część działki 266/2 jest przeznaczona pod budowę gazociągu. Dnia 27 czerwca 2017r., zostało wysłane pismo do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze o wydanie opinii dla planowanej inwestycji. Pismem z dnia 6 lipca 2017r., zostało przesłane uzupełnienia do raportu z dnia 8 maja 2017r.,do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 6 lipca 2017r ponownie wezwał do uzupełnień Inwestora, który przekazał uzupełnienia dnia 07 sierpnia 2017r.  Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze dnia 02 sierpnia 2017r., pismem nr. DŚ.II.7222.41.12.2017 wezwał Inwestora do przedłożenia informacji wraz z obliczeniami dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza w terminie 14 dni od mementu otrzymania niniejszego pisma.. Następnie Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze pismem z dnia 16 sierpnia 2017r., na prośbę Inwestora przesunął termin do 31 sierpnia 2017r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2017r., uzgodnił realizację przedsięwzięcia w wariancie wnioskowanym przez Inwestora oraz określił swoje warunki. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze dnia 26 września 2017r., znak sprawy DŚ.II.7222.41.12.2017 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunki na etapie budowy oraz na etapie użytkowania. Dnia 17 października 2017 r. obwieszczeniem podano do publicznej wiadomości oraz powiadomiono strony postępowania o złożeniu raportu w Urzędzie Gminy Pszczew w ramach prowadzonego postepowania w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.  Możliwość zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, wypowiedzenia się i wniesienia wniosków oraz uwag. Następnie Wójt Gminy Pszczew zwrócił się do Inwestora o ustosunkowanie się oraz złożenia pisemnych wyjaśnień do opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.  Dnia 23 listopada 2017r. uzupełnienia zostały przesłane. Następnie dnia 30 listopada 2017r., Wójt Gminy Pszczew przesłał dokumenty do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu celem  ponownej opinii. PPIS nie odpowiedział na w/w pismo podtrzymując swoją dotychczasową negatywną opinię. Zgodnie z wejściem w życie od 01 stycznia 2018r., nowych przepisów dotyczących Prawa Wodnego, Wójt Gminy Pszczew wystąpił do Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia, dnia 22 stycznia 2018r. Organ  Wody Polskie w Poznaniu przekazał sprawę do odziały w Gorzowie Wielkopolskim - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni, który zawiadomieniem z dnia 07 lutego 2018r znak sprawy PO.ZZŚ.1.435.26.2018 przełożył termin opinii do 22.02.2018r., następnie pismem z dnia 26 lutego 2018r.,  po raz kolejny przesunął termin do 28.03.2018r. Wójt Gminy Pszczew, pismem z dnia 22 marca 2018r., poinformował Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o  omyłkowym zakwalifikowaniu w/w przedsięwzięcia we wniosku. Następnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 27 marca 2018r., nr sprawy PO.ZZŚ.1.435.26.2018.EM zawiadomił Wójta Gminy Pszczew o przesłaniu dokumentów Inwestora do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, który postanowieniem z dnia 08.05.2018r., znak sprawy PO.RZŚ.436.63.2018.WPr umorzył w całości postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. Dnia 28 maja 2018r Wójt Gminy podał do wiadomości ogłoszenie o spotkaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Następnie 29 maja 2018r., zostało wysłane pismo do Inwestora o planowanym spotkaniu. W miejscowości Zielomyśl dnia 14 czerwca 2018r., odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości na którym zostało przedstawione szczegółowo przez pełnomocnika Inwestora planowane przedsięwzięcie. Mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat planowanej inwestycji. W spotkaniu brał udział również Wójt Gminy Pszczewa oraz pracownik ochrony środowiska. Protokół z zebrania został włączony do akty sprawy. Dnia 22 czerwca 2018r., do Wójta Gminy Pszczew wpłynęło pismo od mieszkańców miejscowości Zielomyśl, którzy podtrzymują swój sprzeciw odnośnie planowanej inwestycji. Nie zgadzają się na wybudowanie obiektu w swojej miejscowości. Do pisma została dołączona lista osób popierających sprzeciw budowy kurnika. Dnia 30 lipca 2018r., została przesłana odpowiedz na w/w pismo pod wskazany adres do korespondencji. Organ nie podziela stanowiska mieszkańców, wszystkie wątpliwości związane z obawami mieszkańców miejscowości Zielomyśl, zostały rozwiane podczas wyjazdu do podobnego kurnika, który znajduje się w miejscowości Jabłonna i  funkcjonuje już 5 lat. Dnia 10 sierpnia 2018r., odbył się wyjazd do Jabłonnej w celu sprawdzenia jak funkcjonuje ferma, podobna do planowanej w miejscowości Zielomyśl. Podczas wyjazdu został sprawdzony istniejący obiekt, proces produkcji jaj, powstające zapachy podczas produkcji, oraz hałas z wentylatorów. Do powstałej inwestycji nie było zastrzeżeń. Odbyły się również rozmowy z mieszkańcami miejscowości Jabłonna , którzy nie odczuwają uciążliwości w związku z powstałą fermą. W wyjeździe brało udział 9 osób. Byli to mieszkańcy miejscowości Zielomyśl i Świechocin wraz z Wójtem Gminy Pszczew oraz pracownikiem ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Pszczew. Notatka służbowa z wyjazdu wraz ze zdjęciami zostały dołączone do akt sprawy. Obwieszczeniem z dnia 29 sierpnia 2018r, podano do wiadomości publicznej informacje o udostępnieniu  do wglądu pełnej dokumentacji w/w przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Możliwości zapoznania się z materiałem, wypowiedzenia się oraz wniesienia wniosków i uwag dotyczących przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Dnia 17 września 2018r., do Wójta Gminy Pszczew wpłynęło pismo Pani Urszuli Estkowskiej-Maćkowiak z Poznania, w którym to zgłasza kategoryczny sprzeciw budowy planowanej inwestycji. Ze względu na powstały zapach. Pani Urszula nie uczestniczyła w spotkaniu w czerwcu w sprawie planowanego przedsięwzięcia, mimo iż informacja o spotkaniu została podana do publicznej wiadomości (bip.pszczew.pl) oraz nie wniosła wcześniej uwag. Wójt Gminy Pszczew nie podziela stanowiska odnośnie zapachów.
Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. jak i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego nie wnieśli zastrzeżeń do realizacji przedsięwzięcia. Ponadto stwierdzono, że Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko spełnia wymagania formalne wynikające z art. 66 Uooś. W raporcie przeprowadzono analizy, określono oddziaływanie i potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Wskazane organy postanowiły uzgodnić przedmiotową inwestycję określając jednocześnie warunki konieczne do spełnienia w celu prawidłowej realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest decyzją, w której dokonywana jest ocena oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko. Nie ustanawia ona żadnych uprawnień dla inwestora, stanowiących podstawę do podjęcia właściwych działań inwestycyjnych i nie może wywołać skutku w postaci jakichkolwiek zmian w środowisku. Służy ona jedynie ocenie, czy planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stanowi etap poprzedzający uzyskanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 Uooś.
             Po rozpatrzeniu materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane przepisy prawa, orzeczono jak w sentencji.
 

 
POUCZENIE
  1. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  2. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wniosek powinien zostać złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna.
 
Załącznik nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia.
Otrzymują:
  1. DHP Farms Sp. z o.o., Stary Widzim 254, 66-200 Wolsztyn.
      2.   Waloszek Mirosław, Zielomyśl 5, 66-330 Pszczew.
            Nadleśnictwo Międzychód, ul. Przedlesie 2, 64-400 Międzychód.
            Górka Mirosław, Zielomyśl 27, 66-330 Pszczew.
            PKP Sp. akcyjna, ul. Szczęśliwiecka 62, 00-973 Warszawa.
Maćkowiak Tomasz, Estkowska-Maćkowiak Urszula, ul. Opolska 19m.1,                61-433 Poznań.
Gajewski Patryk, Zielomyśl 2, 66-330 Pszczew.
Zawodniak Anna, Zielomyśl 4, 66-330 Pszczew.
Gajewski Zbigniew, Gajewska Jadwiga, Zielomyśl 2, 66-330 Pszczew.
Ekolog  Sp. z.o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań.
      3.    a/a
 
Do wiadomości:
  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
  4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
                                                              
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Pszczew, dnia 26 września 2018 roku  
OS.6220.1.2017      
 
                                                                            Załącznik nr 1 do decyzji nr OS.6220.1.2017
                                                                              z dnia 26 września 2018 r.
 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia
polegającego na „ Budowie kurnika o obsadzie 61 500 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 266/2 w miejscowości Zielomyśl,  gmina Pszczew, województwo lubuskie”.
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wybudowaniu budynku inwentarskiego z zapleczem socjalnym o powierzchni zabudowy około 6 040m2 na działce 266/2 w miejscowości Zielomyśl. W planowanym przedsięwzięciu prowadzony będzie chów stada reprodukcyjnego kur o obsadzie do 61 500 szt. Odchów prowadzony będzie w systemie bezklatkowym, zamkniętym ze ściółką. Cykl hodowlany będzie trwał ok. 19 tygodni. Odchów będzie prowadzony od przyjęcia ptaków z wylęgarni (ok. 1-2 dniowe pisklęta). W ciągu roku planuje się 2 cykle produkcyjne. Budynek podzielony będzie na 4 segmenty- hale. Powierzchnia hodowlana budynku będzie wynosić około 5 419 m2. W budynku zostaną wydzielone 4 pomieszczenia. Budynek będzie wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, mechaniczną i  własną studnię. Zastosowany zostanie system wentylacji  mechanicznej. Ogrzewanie budynku zapewnią nagrzewnice wodne, które będą zasilane z kotła gazowego o mocy do 500 kW. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy. Zamontowana zostanie waga samochodowa oraz zbiornik przeciw pożarowy. Powstaną 3 silosy paszowe o pojemności całkowitej 72 Mg, 7 zbiorników naziemnych na gaz płynny, w tym: 6 zbiorników o pojemności do 6.700 dm3 każdy oraz 1 zbiornik o pojemności do 2.700 dm3, 1 szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności 10m3, 2 szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe – z czyszczenia budynku o pojemności ok. 20 dm3 każdy, 2 szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe – z czyszczenia budynku o pojemności ok. 40 dm3 każdy. Kontener chłodnia na padłe ptaki. Projektowane przedsięwzięcie planuje się wykonać na granicy obszaru chronionego krajobrazu „ Gorzycko”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Krajewska Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Krajewska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 13:48:21
Wprowadził informację do BIP: Anna Krajewska Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 13:48:33
Osoba, która zmieniła informację: Anna Krajewska Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 13:48:32
Artykuł był wyświetlony: 41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu