ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zakład Usług Komunalnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakład Usług Komunalnych

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zakład Usług Komunalnych
 
 
 
Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie
ul. Kasztanowa 14, 66 - 330 Pszczew
tel. biuro: (0 95) 749 10 88
tel. wodociągi: (0 95) 749 23 31
tel. oczyszczalnia ścieków: (0 95) 749 23 32
 
Dyrektor: Jan Łukaszyk
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. 730 – 1530
 
 
Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną  w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność w zakresie:
 1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności:
 1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 2. zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. wywozu nieczystości płynnych,
 4. wywozu nieczystości stałych,
 5. utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych,
 
 1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 2. dróg, ulic, mostów i placów, w szczególności bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników i placów, a w tym zimowego utrzymania dróg,
 3. zieleni gminnej i zadrzewień,
 4. targowisk i hal targowych,
 5. utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 
 
UCHWAŁA Nr V.24.2015
Rady Gminy Pszczew
z dnia 05 marca 2015 roku
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług
 
Na podstawie art. 24 ust.1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz.139), w związku ze złożonym w dniu 19 stycznia 2015 roku wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. :
1/ Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
 
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena brutto
Jednostka miary
Grupa I
Cena za dostarczoną wodę
3,88
zł/m3
Stawka opłat abonamentowej
1,64
zł/odbiorca/miesiąc
Grupa II
Cena za dostarczoną wodę
3,90
zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej
1,64
zł/odbiorca/miesiąc
Grupa III
Cena za dostarczoną wodę
3,84
zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej
1,64
zł/odbiorca/miesiąc
 
2/ Charakterystyka taryfowych grupy odbiorców usług:
a/ Grupa I – zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego - odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo- warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
b/ Grupa II – przemysł pozostały i pozostałe usługi – odbiorcy usług nie wymienieni w Grupie I ( lit.a ) i Grupie III (lit.c) , w tym min.: zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
c/ Grupa III – gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne – pobór wody na cele: socjalne, zaopatrzenia ludności, zakłady służby zdrowia i opieki społecznej, utrzymanie zieleni i czystości w miastach, produkcja rolna i hodowlana, zaopatrzenie sił zbrojnych i straży granicznej. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz normy zużycia wody.

3/ Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
 
 
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena za usługę brutto
Jednostka miary
Grupa I
Cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków
9,78
zł/ m3
Grupa II
Cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków
9,78
zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej
2,85
zł/odbiorca/miesiąc
Grupa III
Cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków
9,78
zł/ m3
Stawka opłaty abonamentowej
2,85
zł/odbiorca/miesiąc
 
4/ Charakterystyka taryfowych grup odbiorców:
a/ Grupa I – odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych dowiezionych: mieszkańcy gminy, zakłady i ośrodki wczasowe.
b/ Grupa II – odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych: mieszkańcy gminy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych, zakłady, ośrodki, jednostki.
c/ Grupa III – odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych posiadających własne przepompownie ścieków.
§ 2. 1. Do taryf określonych w § 1 ustala się dopłatę dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie, do następujących taryfowych grup odbiorców usług:
1) dla gospodarstw domowych dostarczających ścieki ze zbiorników bezodpływowych, z
których nie ma możliwości odprowadzenia ścieków poprzez system kanalizacji
( z I grupy odbiorców), w wysokości - 6,20 zł do 1m3 ścieków,
2) dla gospodarstw domowych odprowadzających ścieki poprzez system kanalizacji
( z II grupy odbiorców), w wysokości - 0,80 zł do 1m3 ścieków,
3) dla gospodarstw domowych posiadających własną przepompownię ścieków
( III grupa odbiorców), w wysokości - 2,56 zł do 1m3 ścieków,
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla III grupy odbiorców w wysokości - 0,38 zł do 1m3 wody.
2. Kwoty dopłat, o którym mowa w ust. 1 sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Pszczew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2015 roku.
                                                   Przewodniczący Rady Gminy
                                                           Zbigniew Gajewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 01:14:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 01:14:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-01 16:24:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »