ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

OPS i ŚDS

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OPS i ŚDS

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Zamkowa 20, 66-330 Pszczew
Tel: 957492328, 957492329 Fax: 957492328
E-mail:
godziny pracy: od 7.30 do 15.30
 
Kierownik: EMILIA  FRĄCKOWIAK
Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł (kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),
 2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza 351zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie).
 3. przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; alkoholizmu lub narkomanii; trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zadania pomocy społecznej:
 1. Zadania zlecone gminie – obejmują przyznawanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym – obejmują opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; pracę socjalną; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; tworzenie gminnego systemu i opieki nad dzieckiem i rodziną; dożywianie dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 3. Zadania własne o charakterze fakultatywnym – obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy
PRZYTULISKO”
ul. Zamkowa 20, 66-330 Pszczew
Tel: 957492329, Fax: 957492328
E-mail:
O NAS
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie działa od września 1997 roku. Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Pszczew i Gminy Przytoczna.
Naszymi uczestnikami są osoby, które mają poważne trudności w życiu codziennym. Z uwagi na chorobę mają problem w kształtowaniu podstawowych umiejętności społecznych, w nawiązaniu kontaktów interpersonalnych, komunikowaniu się z otoczeniem, a niekiedy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Dążymy do osiągnięcia przez naszych uczestników optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia. Dążymy do wszechstronnego usprawnienia psychoruchowego.
Cele i zadania domu realizowane są poprzez różnego rodzaju formy terapii i rehabilitację uczestników. Pod fachowym okiem terapeutów zajęciowych prowadzone są zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego, rękodzieła artystycznego oraz pracowni komputerowej.
Docelowo placówka może przyjąć 22 osoby.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. Nr 111 z 1994r. poz. 535 z późn. zm.).
Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz. 1362 z późn. zm.).
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Zarządzenia Nr 33/2011 Wojewody Lubuskiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia „Zasad organizowania i prowadzenia, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim”.
Aby zostać uczestnikiem naszego Domu
Do Środowiskowego Domu Samopomocy kierowane są osoby z zaburzeniami psychicznymi niepełnosprawnością intelektualną na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie w oparciu o następujące dokumenty:
 • wniosek osoby zainteresowanej bądź opiekuna ustawowego,
 • rodzinny wywiad środowiskowy,
 • zaświadczenie i skierowanie lekarza psychiatry do ŚDS, w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie - psychologa,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w razie jego posiadania,
 • zaświadczenie lekarskie lekarza rodzinnego.
Misją Środowiskowego Domu Samopomocy jest
przywracanie lub nabywanie umiejętności samodzielnego (lub z niewielką pomocą) radzenia sobie w życiu, jak również wspieranie i aktywizowanie grup samopomocowych.
Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kształtowanie umiejętności społecznych uczestników odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, nawiązywanie kontaktów, komunikowanie się z otoczeniem, współżycie w grupie, itp., wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, wszechstronne usprawnianie psychoruchowe, rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz pewności siebie, odciążenie rodziny od całodobowej opieki nad niepełnosprawnym członkiem tej rodziny
Prowadzone zajęcia wspierająco – aktywizujące
Środowiskowy Dom Samopomocy organizuje i prowadzi zajęcia wspierająco – aktywizujące dla uczestników w oparciu o indywidualne plany wsparcia przygotowane przez zespół wspierająco – aktywizujący, we współpracy z osobą, dla której w/w plan opracowano i jego rodziną. Zajęcia wspierająco -aktywizujące obejmują:
 • trening umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej
  i funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 • działania edukacyjne i inne formy terapii.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Wojtucka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Wojtucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 01:13:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 01:13:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09 11:25:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »