ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

„Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznaniu dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w 2019 roku”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-12 12:54:10 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Pszczew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu
przez Gminę Pszczew w roku 2019
 
I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew  lub przesłać pocztą w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po 28 lutego 2019 roku nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres beneficjenta, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w roku 2019”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej: www.pszczew.pl, www.bip.pszczew.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczewie (I piętro).

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1) Oryginały lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)   Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia zwykłego.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Dofinansowanie może uzyskać beneficjent tj. stowarzyszenie wpisane do KRS-u, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie Gminy Pszczew.
2. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew określa Uchwała Nr XVII.90.2012  Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.
2. Dotacji udziela Wójt Gminy Pszczew, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu propozycji wyboru komisji konkursowej, która dokonuje oceny wniosków.
IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wójt Gminy Pszczew rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 21 marca 2019 roku.
V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ PSZCZEW

Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Pszczew w ramach realizacji Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew przeznacza się w budżecie Gminy Pszczew na rok 2019 środki finansowe w wysokości 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), z czego:
  1. 60.000 zł na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych
2) 20.000 zł na utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie dla celów szkolenia sportowego
Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.
 
 Wójt Gminy Pszczew
/-/ Józef Piotrowski
 
 
 
 
1. Tablica ogłoszeń UG Pszczew
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony