ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

WPIS DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY PSZCZEW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-20 04:31:38 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:34:10 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

WPIS DO EWIDENCJI PÓL BIWAKOWYCH NA TERENIE GMINY PSZCZEW
WYMAGANE DOKUMENTY
•Wniosek   o zaszeregowanie obiektu do rodzaju ''pole biwakowe'' –  wniosek do pobrania
•Załączniki :
-Opis obiektu – formularz do pobrania
-Oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań przeciwpożarowych i sanitarnych,
-kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON
-odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt wymagań dot. wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13,
Złożenie dokumentów:
- I pietro, sekretariat ( pokój nr 9) ;
-parter, pokój nr 5;
-przesłanie pocztą na adres Urzędu.
Odbiór dokumentów:
– odbiór decyzji o zaszeregowaniu - osobiście w sekretariacie ( pokój Nr 9) lub wysłane pocztą listem poleconym.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesiąc od dnia złożenia wniosku o zaszeregowanie
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.Należy pobrać i wypełnić formularz wniosku .
2.Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie lub pokoju nr 7,  lub przesłać pocztą.
3.Decyzja w sprawie zaszeregowania.
4.Wpis do ewidencji pół biwakowych.
OPŁATY
-Wpis do ewidencji pół biwakowych – nie podlega opłacie.
-Opłata za zaszeregowanie obiektu do rodzaju – pole biwakowe : 100 zł ( zgodnie z §2 pkt.7 oraz § 3 Mini. Sportu i Turystyki z 29.12.2010r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.
Opłatę należy wpłacić do kasy Urzędu lub na konto nr : 91 8367 0000 0023 1925 6000 0001
TRYB ODWOŁAWCZY
•Od decyzji za zaszeregowanie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia -  odwołanie należy składać w sekretariacie urzędu.
DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z § 17 ust.1 i 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U.z 2006r. Nr 22, poz.169), przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
1.zaprzestania świadczenia usług hotelarskich,
2.uzyskania decyzji kategoryzacyjnej i wpisania do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
3.zmiany działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
4.zmiany liczby miejsc noclegowych,
5.przyczyn przejściowego wstrzymania świadczenia usług,
6.przyczyn ograniczenia zakresu świadczonych usług.
Formularz do pobrania
•Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  (95) 749 23 21
PODSTAWA PRAWNA
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami);
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów , w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169);
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz.U. z 2011 r. Nr 10 poz. 54);
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu