ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-04-20 04:10:45 Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 04:13:51 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
WYMAGANE DOKUMENTY
•wniosek o wydanie jednorazowego(ych) zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*, w miejscu sprzedaży* w czasie imprezy - pobierz >>wniosek_jednorazowe_zezwolenie_alkohole
•wniosek o wydanie zezwolenia(ń) na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży*, w miejscu sprzedaży* -  pobierz >>wniosek_zezwolenie_alkohole
•oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - pobierz >>oswiadczenie_alkohole
•zawiadomienie o rezygnacji z zezwolenia lub zezwoleń- pobierz>>Rezygnacja_alkohole
Załączniki
1)dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2)pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3)decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, Pszczew,
Inspektor ds. obsługi organów gminy
Złożenie dokumentów:
Pokój nr 9, Tel.; 0-95 7492319
Odbiór dokumentów:
do odbioru w sekretariacie – pokój nr 1
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 95 7492319 lub e-mail:
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczew w ramach postępowania przygotowawczego przeprowadza oględziny lokalu w którym, ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych i z w/w czynności sporządza protokół. Gdy wniosek dotyczy sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży sprawdza, czy nie został już wyczerpany limit ilości punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie zebranego materiału Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczew wydaje stosowną opinię w sprawie wydania zezwolenia. Po 7 dniach od wydania opinii przez Komisję Wójt wydaje zezwolenia.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji
OPŁATY
Opłata wynikająca z art. 11(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości... :
1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4(1) ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
5. Opłatę o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,2)
37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy bądź uiszczana w kasie UG w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18(1) oraz 18(4) nie podlegają opłacie skarbowej.
TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Pszczew w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Maria Wojtucka, pokój nr 11, Tel. 95 7492319, e-mail:
PODSTAWA PRAWNA
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
3.Uchwała Nr XXVIII/168/09 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Pszczew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4.Uchwała Nr XV/84/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pszczew.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu