ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Pszczew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w roku 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-29 17:21:30 przez Anna Krajewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Pszczew ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu
przez Gminę Pszczew w roku 2018
 
I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew  lub przesłać pocztą w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po 15 lutego 2018 roku nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres beneficjenta, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w roku 2018”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej: www.pszczew.pl, www.bip.pszczew.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczewie (I piętro).

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1) Oryginały lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)   Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia zwykłego.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1. Dofinansowanie może uzyskać beneficjent tj. stowarzyszenie wpisane do KRS-u, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie Gminy Pszczew.
2. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew określa Uchwała Nr XVII.90.2012  Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.
2. Dotacji udziela Wójt Gminy Pszczew, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu propozycji wyboru komisji konkursowej, która dokonuje oceny wniosków.
IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Wójt Gminy Pszczew rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 16 marca 2018 roku.
V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ PSZCZEW

Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Pszczew w ramach realizacji Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew przeznacza się w budżecie Gminy Pszczew na rok 2018 środki finansowe w wysokości 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), z czego:
  1. 60.000 zł na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych
2) 20.000 zł na utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Międzyrzeckiej w Pszczewie dla celów szkolenia sportowego
Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Waldemar Górczyński
 
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczew
2. www.bip.pszczew.pl
3. www.pszczew.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystian Grabowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystian Grabowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-29 17:15:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Krajewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-29 17:21:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Krajewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-29 17:21:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony