ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dofinansowania sportu przez Gminę Pszczew w 2017 roku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-01-17 12:51:20 Informacja ogłoszona dnia 2017-01-17 13:01:51 przez Ewa Walkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Pszczew
ogłasza
nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu
przez Gminę Pszczew w roku 2017
 
I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew  lub przesłać pocztą w terminie do dnia 01 lutego 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po 01 lutego 2017 roku nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres beneficjenta, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew w roku 2017”), na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej: www.pszczew.pl , www.bip.pszczew.pl  oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczewie (I piętro).

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1) Oryginały lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego wypisu z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2)   Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia zwykłego.
 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
1. Dofinansowanie może uzyskać beneficjent tj. stowarzyszenie wpisane do KRS-u, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie kultury fizycznej, uczniowski klub sportowy, klub sportowy funkcjonujący w formie spółki prawa handlowego, niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, działający na terenie Gminy Pszczew.
2. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew określa Uchwała Nr XVII.90.2012  Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.
2. Dotacji udziela Wójt Gminy Pszczew, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu propozycji wyboru komisji konkursowej, która dokonuje oceny wniosków.
 
IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW
Wójt Gminy Pszczew rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, którym udzielone zostało dofinansowanie w przewidywanym terminie do dnia 22 lutego 2017 roku.
 
V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1. Realizacja zleconego organizacji zadania następuje po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
3. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ PSZCZEW
Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Pszczew w ramach realizacji Uchwały Nr XVII.90.2012 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pszczew przeznacza się w budżecie Gminy Pszczew na rok 2017 środki finansowe w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, z czego:
1) 60.000 zł na zadania obejmujące dyscypliny gier zespołowych i sportów indywidualnych
2) 20.000 zł na utrzymanie obiektu sportowego dla celów szkolenia sportowego (ul. Międzyrzecka, Pszczew)
 
Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.
 
Wójt Gminy Pszczew
/-/ Waldemar Górczyński
 
 
1/ Tablica UG Pszczew
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walkowska Data wytworzenia informacji: 2017-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krystian Grabowski Data wprowadzenia do BIP 2017-01-17 12:51:20
Wprowadził informację do BIP: Ewa Walkowska Data udostępnienia informacji: 2017-01-17 13:01:51
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Walkowska Data ostatniej zmiany: 2017-01-17 13:02:04
Artykuł był wyświetlony: 704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu